1. Начало
  2. Новини
  3. Растениевъдство
  4. ГОТОВИ ЗА ПРОЛЕТТА. С РЕШЕНИЯ ЗА ВСЯКО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

ГОТОВИ ЗА ПРОЛЕТТА. С РЕШЕНИЯ ЗА ВСЯКО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

Как продуктите на Лебозол®, могат да подпомогнат пролетното братене на житни?

Много са продуктите Лебозол®, които влияят благотворно за възстановяване на посевите след зимата и за по-доброто братене през пролетта, от тях ние ще откроим няколко , които представляват много ефикасен и стопански изгоден вариант.

Еднозначно азотът е най-важният хранителен елемент, който може повлияе братенето директно чрез хормоналния баланс и индиректно чрез по-бързото стартиране на растението след зимата. Братенето може да бъде стимулирано чрез цитокинини – фитохормони, които в растението се образуват предимно във върховете на корените и от там се транспортират в надземната част, където залагат страничните стъбла и засилват братенето.

Как продуктите на Лебозол®, могат да подпомогнат пролетното братене на житни?

Два са ефектите, които се постигат с употребата на Лебозол®, през пролетта и които влияят пряко върху братенето респективно добива при житни:
▪ Укрепване на изостаналото поради неблагоприятните климатични условия растение и развитие на здрава коренова система, която да произвежда цитокинини
▪ Ефикасно усвояване на почвения азот, който директно да повлияе положително на братенето

На първо място и с доказано най-ефективно действие при такива ситуации е Аминозол®. Аминозол® е чисто органичен листен тор, който съдържа повече от 20 различни (α-) аминокиселини и пептиди. Аминокиселините и пептидите съставляват 56 – 58 % от съдържанието на Аминозол®. Тъй като за производството на Аминозол® се използват изключително висококачествени суровини от животински произход, това гарантира по-високо съдържание на отделните аминокиселини в единица продукт за разлика от подобни продукти съдържащи аминокиселини от растителен произход.

Целта на подхранването с Аминозол®  (115 г/л азот) е възстановяване на изтощеното от презимуване растение, още повече че то е навлязло в периода на зимен покой недоразвито и слабо. Аминокиселините ще съкратят времето за укрепване на растението и ще подпомогнат развитието на кореновата му система. Освен антистресово си действие, аминокиселините в Аминозол® доказано влияят върху фитохормоналния баланс, като по този начин подпомагат производството на цитокинини, а от своя страна цитокинините обуславят процеса на братене. Препоръчителната доза Аминозол® е 100 – 200 мл според това колко листна маса са развили посевите в началото на годината. Чрез листното приложение на Аминозол®  съдържащите се в него аминокиселини директно се включват в обмяната на веществата с минимален разход на енергия от страна на растението и катализират важни последващи процеси, което обяснява мощното антистресово действие на продукта.
Добрият старт на растението през пролетта зависи от способността му да усвоява ефективно наличните хранителни вещества от почвата. След като с Аминозол® сме гарантирали укрепването на посевите в началото на вегетацията и доброто развитие на кореновата система, трябва да се погрижим за ефикасното усвояване на азота доставен чрез основното торене. Периодът с обилни валежи в началото на 2021 предизвика отмиване на сярата в почвата. Посевите с недоразвита коренова система бяха допълнително затруднени при доставянето на сяра от почвения разтвор, а сярата е основният хранителен елемент от който зависи ефикасното усвояване на необходимия за растежа азот. Листното подхранване със сяра ще компенсира негативните последици от недостига или недостъпността на елемента в почвата. За целта Лебозол® препоръчва употребата на следните продукти съдържащи необходимата сяра: Маг С ( 240 г/л сяра, 350 г/л магнезий) в доза 150 – 300 мл/дка или КвадроМакс С ( 305 г/л сяра, 125 г/л манган, 100 г/л цинк, 80 г/л мед) в доза 150 – 200 мл/дка.

За да се направи по-добра оценка кои агротехнически мероприятия са най-подходящи за даден сорт пшеница трябва да знаем как типовете сортове реагират на различните мероприятия и как тази им реакция се съотнася към добива. В последните години в Европа се налага като най-удачно категоризиране на сортовия спектър на типове според основната фитохормонална регулация, т.е. сортови типове пшеница с подчертани ауксини, цитокинини или гиберелини.

Сортове пшеница с подчертани цитокинини

Сортовете пшеница с подчертани цитокинини образуват добива предимно от гъстотата на посева. Тези пшеници във фазата на братене сe характеризират с висок цитокининов пул и от всички сортови типове показват най-слабо изразена йерархия между отделните стъбла на едно растение. Съответно разликите в добива между основното стъбло и братята са минимални. Това има решаващо предимство, ако през пролетта при слабо развитие на посева трябва да се заложат още братя, а времето е ограничено. При такъв случай трябва да се приложат всички мероприятия които стимулират братенето. Най-подходящо, в сравнение със стария метод на валиране, е приложението на нитратни азотни торове и преди всичко когато няма видим растеж и корените са отслабнали през зимата. Ако корените намерят в почвения разтвор достатъчна нитратна концентрация (по-висока от 50 ppm) това ще стимулира образуването на цитокини в корена и по този начин братенето. Процесът може да се подсили допълнително чрез листно подхранване с Манган ГОЛД в доза 100 мл/дка или Нитромикс в доза 200 мл/дка. Все пак количествата нитрат не трябва да се превишават за да се предотврати залагането на прекалено много слаби братя. Растенията които са свръхснабдени с нитрат са значително по-податливи на измръзване, като най-уязвими са слабите и прясно образувани братя. Всякаква профилактична дажба на бор при тези сортове е контрапродуктивна. Освен това тези сортови типове реагират критично на недостиг или недостъпност на фосфор, студени почви, високи рН-стойности или прекалено дълбока сеитба.

лебозол

Сортове пшеница с подчертани ауксини

Сортовете, които постигат добив чрез класа на основното стъбло, показват при анализ на хормоните най-вече висок основен статус на ауксини. Това става особено очевидно във фазата на братене. Ауксините се образуват предимно в меристема на стъблото и бавно се предвижват надолу към корените. Ако едно стъбло образува повече ауксини от друго конкурентно ( основното стъбло спрямо братята), то по-силното подтиска развитието на слабото. В случая се касае за апикална доминанта и точно този механизъм прави възможна при сортовете с подчертани ауксини появата на изразена йерархия между отделните стъбла на едно растение. Основното стъбло дава най-висок добив от отделен клас, заложените по-късно през есента братя спрямо него дават по-малък добив. Тази разлика се засилва още повече ако братята се залагат тепърва през пролетта. При избора на стратегия за оптимален добив фокусът при тези сортове не се поставя както при предишните с подчертани цитокинини върху братенето, а много повече върху залагането на зърно, образуването зърно и наливането. Ако е необходимо повишаване на гъстотата на площите се препоръчва допълващо торене с нитрат (Манган-Нитрат235 200мл/дка, Нитромикс 200 мл/дка). Иначе е целесъобразно торенето с неподвижни форми на азот, в случая АмониумТС в доза 400 – 500 мл/дка. Ако в началото на 2021 има достатъчно влага да се допълни с 50 мл/дка Бор или Аквебор, тъй като този елемент ще е засегнат от отмиване. С настъпване на дългия ден е необходимо да се добави листно фосфор – отново Нитромикс в доза 250 – 400 мл/дка. При сортовете с подчертани ауксини по време на „големия период“ ( от трети възел до флагов лист) зърнопроизводителят трябва да се въздържа от употребата на растежни регулатори, фунгициди влияещи на фитохормоналния баланс, късни хербицидни пръскания и торенето с нитрат. Всяко нарушение на фитохормоналния баланс в тази фаза води до скъсяване на класа и нарушено зърнообразуване. При изкласяване най-важния елемент се явява мед, поради основната му роля при изграждане на полените и по-късно за тяхната годност. Препоръката е 50 мл/дка Мед350.

Сортове с подчертани гиберелини

Сортовете с подчертани гиберелини постигат своя добив основно чрез компонента брой зърна на клас и то преди всичко чрез брой зърна на класче от вретеното. Но при тези сортове също така и гъстотата на посева може да окаже положително влияние върху зърнодобива. Заложените през есента братя почти не отстъпват на главното стъбло по добив от отделен клас. Също така и тези които са заложени през пролетта постигат достойни резултати като добив от отделен клас, дори и да не са от нивото на есенните братя. Сортовете от този тип почти не подлежат на въздействие на добива чрез технически мероприятия. Ранните приложения на растежни регулатори стимулират братенето в минимална степен, това важи също и за противожитните препарати със сулфонилурея и азолите със странично действие като растежен регулатор. Разбира се не трябва да се смята , че употребата на тези препарати не може да доведе до някаква грешка – тяхната по-късна употреба ( след първи възел) може прекомерно да задържи развитието на посева и да забави реколтирането. При суша в края на пролетта или при внезапно настъпила зрялост употребата на тези препарати влияе лимитиращо на добива. При тези сортове е особено важно да се подсигури гъстотата на посева и броя зърна на клас. Необходими са вече споменатите в началото мероприятия за стимулиране на цитокинините, това са нитрат и фосфат на първо място при старт на вегетацията. Препоръката на Лебозол® е ПК Макс в доза 400 мл/дка , както и Нитромикс в доза 250 – 400 мл/дка.
Трябва да се каже , че при описаните типове групи не всички сортове могат да се категоризират еднозначно. Някои от тях реагират доста вариращо в своя фитохормонален статус поради климатичните условия или агротехническите мероприятия. Лебозол® предлага два продукта доказали се като особено ефективни върху формиране на добива и качеството на житни:
Микс за житни ( мед 25 г/л, манган 180 г/л, цинк 80 г/л, азот 30 г/л, магнезий 200 г/л) и
Микс за зърнено-житни (калций 125 г/л, магнезий 150 г/л, сяра 105 г/л, бор 60 г/л, цинк 95 г/л).

Регионален мениджър Северозападна България

Васил Йонков
тел: +359 (0) 882 641 268
v.ionkov@lebosol.bg

Регионален мениджър Североизточна България

Дилян Денков
тел: +359 (0) 884 723 903
d.denkov@lebosol.bg

Регионален мениджър Южна България

Теодора Томова
тел: +359 (0) 889 773 038
t.tomova@lebosol.bg

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.