1. Начало
  2. Новини
  3. Растителна защита
  4. BASF отбеляза значителен ръст в приходите за второто тримесечие благодарение на по-големите обеми продажби

BASF отбеляза значителен ръст в приходите за второто тримесечие благодарение на по-големите обеми продажби

Оперативната печалба се повиши с 246 млн. евро до 2.0 млрд. евро спрямо миналогодишното второ тримесечие

През второто тримесечие на 2014 г. бизнесът на BASF се развива в положителна насока. При 18.5 млрд. евро, продажбите отбелязаха ръст от 1% спрямо същия период за миналата година. „До голяма степен това беше резултат от по-големите обеми продажби в нашия химически бизнес, който включва сегментите „Химикали”, „Функционални продукти” и „Функционални материали и решения”, както и „Нефт и газ”, заяви д-р Курт Бок, председател на Съвета на изпълнителните директори на BASF SE, по време на телефонна конференция за първото полугодие. Продажните цени отбелязаха лек спад. За баланс, портфолиото от мерки доведе до увеличаване на продажбите с 1%. Продължаващите негативни ефекти от промяна на валутните курсове (минус 4%) и значителният спад в продажбите на сектор „Други” забавиха ръста в продажбите на BASF Group.

kurt_bock_-_ceo_basf_640

Д-р Курт Бок, председател на Съвета на изпълнителните директори на BASF SE

При близо 2.1 млрд. евро, печалбата преди лихви и данъци надмина нивото на второто тримесечие на 2013 г. с 221 млн. евро. Доста се увеличиха приходите от химическия бизнес и сегмента „Нефт и газ”. За сметка на това обаче се забеляза значителен спад в сегментите „Решения за селското стопанство” и „Други”. „Обезценяването на почти всички основни валути спрямо еврото оказа негативно влияние върху приходите с приблизително 200 млн. евро в сравнение с миналогодишното второ тримесечие,” обясни г-н Бок.

Оперативната печалба се повиши с 246 млн. евро до 2.0 млрд. евро спрямо миналогодишното второ тримесечие. Чистата печалба отбеляза ръст от 142 млн. евро до 1.3 млрд. евро. През второто тримесечие на 2014 г. печалбата на акция възлизаше на 1.41 евро спрямо 1.26 евро за същия период на 2013 г. След преизчисляване за лихви и данъци и амортизация на нематериални активи, печалбата на акция се вдигна на 1.54 евро (спрямо 1.40 евро през миналогодишното второ тримесечие).

Продължава прилагането на стратегията „Ние създаваме химия”

„През последните месеци продължихме да прилагаме нашата стратегия „Ние създаваме химия”. Инвестирахме в атрактивни бизнес области и отбелязахме успех на пазара с нашите иновации. В допълнение, оптимизирахме бизнеса си и подобрихме нашата ефективност,” заяви Курт Бок. Само преди няколко дни, BASF откри ново производствено съоръжение за мобилни катализатори на емисии в Шрода Силезка близо до Вроцлав, Полша. Компанията увеличава и инвестициите в бизнеса с пластмаси и пластмасови прекурсори в Азия. Преструктурирането на сегмента „Функционални продукти” е в ход. Чрез мерките за преструктуриране в този сегмент, до края на 2017 г. над 2000 работни позиции ще бъдат съкратени. BASF очаква подобряване в годишните приходи от около 500 млн. евро, считано от 2017 г. Еднократните разходи са от 250 до 300 милиона евро.

cataliztori_640

Перспектива за цялата 2014 г.

За 2014 г. BASF вече очаква по-слаб ръст в световната икономика отколкото сочиха прогнозите преди шест месеца. Нестабилността на основните валути е допълнителен товар. Ето защо, компанията редуцира някои от прогнозните стойности на световната икономика през 2014 г. (предишните прогнози са отбелязани в скоби):
• Ръст на брутния вътрешен продукт: 2.5% (2.8%)
• Ръст в индустриалното производство: 3.7%
• Ръст в химическото производство: 4.4%
• Среден курс от 1.35 долара за евро (1.30 долара за евро)
• Средна цена на петрола от 110 долара за барел

„Лекият ръст в очакваното развитие на световната икономика и ключовите потребителски индустрии през 2014 г. оказват положителен ефект върху нашия бизнес – споделя г-н Бок. – Ето защо, ние продължаваме да стоим зад нашата Перспектива за 2014 г. въпреки още по-неблагоприятните промени на валутните курсове и повишените политически рискове. Ние се стремим да увеличим нашите обеми продажби, изключвайки ефектите на придобиване и прехвърляне”. Въпреки това, продажбите са склонни към лек спад спрямо 2013 г., поради прехвърлянето на бизнеса с търговия и съхранение на газ, както и поради продължаващите негативни ефекти от промяна на валутните курсове. BASF очаква лек ръст в печалбата преди лихви и данъци, особено в резултат на значително по-големия принос на сегментите „Функционални продукти” и „Функционални материали и решения”. По всяка вероятност печалбата след лихви и данъци осезаемо ще се увеличи. Значителен принос за това ще има специалният приход от планираното прехвърляне на бизнеса с търговия и съхранение на газ, както и от прехвърлянето на дяла на BASF в смесеното дружество Styrolution.

През есента на 2014 г. BASF очаква финализиране на сделката по размяна на активи с „Газпром”, договорена през декември 2013 г., считано със задна дата от 1 април 2013 г. Сделката включва прехвърляне на бизнеса с търговия и съхранение на газ. „Сложният процес на юридическо разделяне, включващ учредяването на нови компании в Русия, Холандия и Германия, отнема повече време отколкото първоначално очаквахме,” обяснява д-р Ханс-Улрих Енгел, главен финансов директор на BASF.

peter_hans_engel_cfo_basf_640

Д-р Ханс-Улрих Енгел, главен финансов директор на BASF


Бизнес развитие по сегменти през второто тримесечие

Сегмент „Химикали” отбеляза ръст в продажбите с 3% спрямо второто тримесечие на 2013 г. Обемите продажби нараснаха във всички дивизии, с особено голям ръст в дивизия „Петрохимикали” в Северна Америка. По-ниските продажни цени и негативните ефекти от промяна на валутните курсове доведоха до намаляване на ръста в продажбите. Печалбата преди лихви и данъци задмина нивото на миналогодишното второ тримесечие със 75 млн. евро и нарасна до 570 млн. евро, главно в резултат на по-високия марж в дивизия „Петрохимикали”.

Продажбите в сегмент „Функционални продукти” отбелязаха спад с 3% поради негативните ефекти от промяна на валутните курсове. При стабилни цени, обемите продажби леко се увеличиха, особено в Азиатско-тихоокеанския регион. Ръстът в печалбата преди лихви и данъци се равняваше на 41 млн. евро, с което тя достига 435 млн. евро. Принос за това имат главно по-ниските фиксирани разходи, които отчасти се дължаха на мерките за преструктуриране.

Продажбите в сегмент „Функционални материали и решения” отговориха на нивото от миналогодишното второ тримесечие. Обемите продажби значително нараснаха, главно в дивизия „Катализатори”. Негативните ефекти от промяна на валутните курсове ограничиха развитието на продажбите. Те осезаемо намаляха в дивизия „Строителни химикали” и в резултат на промени в портфолиото. Печалбата преди лихви и данъци нарасна с 63 млн. евро до 356 млн. евро. Това се дължеше главно на по-големите обеми продажби и редуцирането на фиксираните разходи.

Продажбите в сегмент „Решения за селското стопанство” спаднаха с 4% спрямо второто тримесечие на 2013 г. Причина за това бяха негативните ефекти от промяна на валутните курсове. Имаше възможност продажните цени да бъдат увеличени във всички региони. Обемите продажби останаха стабилни. При 433 млн. евро, печалбата преди лихви и данъци беше с 52 млн. евро под нивото на миналогодишното второ тримесечие, поради негативните ефекти от промяна на валутните курсове и по-високите разходи за изследователска дейност.

Продажбите в сегмент „Нефт и газ” надминаха нивото на миналогодишното второ тримесечие с 13%. Обемите продажби рязко се повишиха, особено в бизнес сектора „Изследвания и производство”. Активите в Норвегия, придобити от компанията Statoil, също допринесоха за ръста в продажбите. В бизнес сектора „Търговия с природен газ” значително по-ниските цени на газа забавиха ръста в продажбите. Печалбата преди лихви и данъци нарасна с 205 млн. евро до 587 млн. евро в резултат на по-големите обеми продажби. В сравнение с второто тримесечие на 2013 г., продажбите в сегмент „Други” спаднаха с 20%. Това се дължеше основно на намалените продажби на суровини и по-ниските производствени мощности. Печалбата преди лихви и данъци отбеляза спад с 111 млн. евро до минус 328 млн. евро. Загубите от промяна на валутните курсове значително допринесоха за това.

Развитие на бизнеса по региони през второто тримесечие

През второто тримесечие продажбите на компаниите, действащи в Европа, нараснаха с 1% спрямо същото тримесечие на миналата година. По-големите обеми продажби в сегменти „Химикали”, „Функционални материали и решения” и особено „Нефт и газ”, успяха да компенсират по-ниските цени и негативните ефекти от промяна на валутните курсове. Продажбите в сегмент „Други” значително спаднаха. Печалбата преди лихви и данъци отбеляза ръст от 273 млн. евро до 1.3 млрд. евро главно поради по-големия дял на химическия бизнес и сегмента „Нефт и газ”.

В Северна Америка продажбите отбелязаха ръст от 10% в щатски долари и 4% в евро. Главна причина за това бяха значително по-големите обеми продажби, особено в сегменти „Химикали” и „Функционални материали и решения”. При 466 млн. евро, печалбата преди лихви и данъци беше с 19 млн. евро под нивото на същото тримесечие на 2013 г. Докато приходите в сегменти „Химикали” и „Функционални материали и решения” значително се повишиха, се забеляза спад в приходите на сегменти „Функционални продукти”, „Решения за селското стопанство” и „Други”.

Продажбите в Азиатско-тихоокеанския регион нараснаха с 1% в местна валута, но се понижиха с 5% в евро поради негативните ефекти от промяна на валутните курсове и лекия спад в продажните цени. Продажбите в сегмент „Химикали” значително спаднаха. Печалбата преди лихви и данъци се понижи с 24 млн. евро до 172 млн. евро. Принос за това имаха значително по-ниските приходи в сегменти „Химикали” и „Решения за селското стопанство”.

В Южна Америка, Африка и Средния изток продажбите се подобриха с 6% в местна валута, но спаднаха със 7% в евро. Обемите продажби леко спаднаха. Негативните ефекти от промяна на валутните курсове само частично можеха да бъдат компенсирани от повишените цени. Печалбата преди лихви и данъци отбеляза спад с 9 млн. евро до 68 млн. евро, главно поради работата на сегмент „Нефт и газ”.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.