1. Начало
  2. Новини
  3. Растителна защита
  4. BASF увеличи приходите през четвъртото тримесечие и за цялата 2014 година

BASF увеличи приходите през четвъртото тримесечие и за цялата 2014 година

Снимка:

Постигната е целта за 2014 г.

  •  Четвърто тримесечие на 2014 г.:

• Продажби: 18.0 млрд. евро (спад от 0.6%)
• Печалба преди лихви и данъци: 1.5 млрд. евро (ръст от 2.8%)
• Значителен ръст в приходите от сегментите „Химикали” и „Решения за селското стопанство”; съществен спад в приходите от сегмент „Нефт и газ” поради по-ниската цена на петрола

  • За цялата 2014 г.:

• Продажби: 74.3 млрд. евро (ръст от 0.5%)
• Печалба преди лихви и данъци: 7.4 млрд. евро (ръст от 4.0%)
• Печалба на акция: 5.61 евро (ръст от 7.5%)
• Предложение за разпределение на дивиденти: 2.80 евро (спрямо 2.70 евро за 2013 г.)

  • Перспектива за 2015 г.: Очаква се лек ръст в продажбите, а печалбата преди лихви и данъци вероятно ще достигне нивото от 2014 г.

Лудвигсхавен, Германия – „Постигнахме целта си за 2014 г. Увеличихме приходите въпреки незадоволителното икономическо развитие в Европа. Разраснахме се и генерирахме печалби. Още повече засилихме нашия бизнес с химикали и на свой ред подобрихме нашия марж. Държим разходите си стриктно под контрол. Това е забележително постижение на целия екип на BASF,” заяви д-р Курт Бок, председател на Съвета на изпълнителните директори на BASF SE, по време на Годишната пресконференция в Лудвигсхавен.

Продажбите на BASF Group за четвъртото тримесечие на 2014 г. в размер на 18.0 млрд. евро почти достигнаха нивото от предходната година (спрямо 18.1 млрд. евро за четвъртото тримесечие на 2013 г.). Обемите продажби се увеличиха с 1%.

Основен принос за този ръст има дивизията „Катализатори”, както и сегментите „Решения за селското стопанство” и „Нефт и газ”. Положителните ефекти от промяна на валутните курсове (плюс 2%) не успяха да компенсират по-ниските продажни цени, свързани главно с петрола (минус 4%). Печалбата преди лихви и данъци нарасна с 40 млн. евро до 1.5 млрд. евро (спрямо 1.4 млрд. евро за последното тримесечие на 2013 г.). Печалбата преди лихви и данъци значително се увеличи в сегментите „Химикали” и „Решения за селското стопанство” в сравнение със същия период за предходната година.

При 74.3 млрд. евро, продажбите за 2014 г. достигнаха нивото от предходната година (спрямо 74.0 млрд. евро за 2013 г.). Обемите продажби за 2014 г. отбелязаха ръст във всички сегменти. Общият обем продажби се увеличи с 4%. Цените паднаха с 3% предимно поради значително по-ниските цени на петрола и газа. Негативните ефекти от промяна на валутните курсове подбиха печалбите в почти всички дивизии.

Печалбата преди лихви и данъци за 2014 г. нарасна с 280 млн. евро до 7.4 млрд. евро. Това е в резултат главно на по-големия принос на бизнеса с химикали, който включва сегментите „Химикали”, „Функционални продукти” и „Функционални материали и решения”. Печалбата преди лихви и данъци беше с 466 млн. евро по-висока спрямо нивото от предходната година и достигна 7.6 млрд. евро. Чистата печалба възлиза на 5.2 млрд. евро, задминавайки нивото от 4.8 млрд. евро за предходната година. Печалбата на дял се увеличи от 5.22 евро на 5.61 евро. Коригираната печалба на дял е 5.44 евро в сравнение с 5.31 евро за предходната година.

„Ние държим на нашата политика за дивиденти и ще предложим дивидент в размер на 2.80 евро на дял по време на Годишната среща на акционерите,” каза г-н Бок. Това е увеличение с 3.7% спрямо предходната година. Въз основа на цената за акция за 2014 г., дяловете на BASF отново предлагат висока доходност от дивиденти в размер на 4.0%.

Перспектива за 2015 г.


„Перспективата за бизнеса през 2015 г. е предмет на значителна несигурност. Цените на петрола и суровините се променят, както и валутните курсове; развиващите се пазари се разрастват по-бавно, а световната икономика е възпрепятствана от геополитически конфликт. Въпреки това през 2015 г. ние очакваме по-голям ръст на световната икономика, индустриалното производство и химическата индустрия спрямо 2014 г.,” продължи г-н Бок. Една от причините за това е по-ниската цена на петрола. Перспективата на BASF за 2015 г. се основава върху следните икономически условия (предишните прогнози са отбелязани в скоби):

  • Ръст на световната икономика: +2.8% (+2.5%)
  • Ръст в световното химическо производство (без фармацевтиката): +4.2% (+4.0%)
  • Среден курс от 1.20 долара за евро (1.33 долара за евро)
  • Средна цена на петрола от 60 до 70 долара за барел (99 долара за барел)


„Световната икономика ще продължава да се изправя пред съществени рискове. В тази променяща се и предизвикателна среда ние искаме да се представим добре и леко да повишим продажбите през 2015 г.,” допълни Бок. Печалбата преди лихви и данъци за 2015 г. най-вероятно ще достигне нивото от предходната година. Компанията очаква значително по-голям принос от сегментите „Функционални продукти”, „Функционални материали и решения” и „Решения за селското стопанство”. Печалбата преди лихви и данъци в сегмент „Химикали” вероятно леко ще спадне поради разходите за стартирането на няколко завода. Очаква се приносът в печалбата на сегмент „Нефт и газ” значително да спадне поради по-ниската цена на петрола.

„Чрез най-мащабната инвестиционна програма от десетилетия насам ние полагаме основите за едно бъдещо развитие. През последните няколко години ние подсилихме нашето производство, базирано на концепцията Verbund. Инвестираме в развиващи се пазари. Инвестираме в шистовия газ в САЩ, както и в конкурентоспособността на нашите обекти в Европа. Цял набор от нови заводи ще започнат работа през 2015 г. – заводи, които ще продължат да произвеждат през следващите 10, 20 или 30 години,” твърди г-н Бок. Като примери той посочи заводи за основни полиуретанови съставки в Лудвигсхвафен (TDI) и в Chongqing, Китай (MDI), както и производствен комплекс за акрилна киселина и суперабсорбиращи полимери в Camaçari, Бразилия. След приключването на няколко важни проекта, компанията ще инвестира значително по-малко през 2015 г. Инвестициите в сегмент „Нефт и газ” ще бъдат по-ниски спрямо предходната година. BASF планира общи капиталови разходи в размер на 4.0 млрд. евро спрямо 5.1 млрд. евро за 2014 г.

За да бъде все така конкурентна компания на пазара, BASF продължава да подобрява своята отлична работа. „За това допринася и нашата програма за усъвършенстване STEP. Сега очакваме над 100 индивидуални проекта да добавят близо 1.3 млрд. евро годишно към нашите приходи спрямо изходното ниво от 2011 г. В края на 2014 г. ние вече постигнахме ръст на приноса за печалба от 1 млрд. евро в сравнение с началото на програмата,” заяви г-н Бок.

Развитие по сегменти

През четвъртото тримесечие продажбите в сегмент „Химикали” спаднаха с 3% до 4.1 млрд. евро поради по-ниските цени и обеми продажби. Наблюдава се ръст в печалбата преди лихви и данъци с 70 млн. евро до 580 млн. евро поради по-големия принос на дивизията „Петрохимикали”. Продажбите за цялата година в сегмент „Химикали” възлизаха на 17.0 млрд. евро и достигнаха нивото от предходната година. Занижените цени във всички дивизии бяха компенсирани от по-високите обеми продажби, особено в дивизията „Петрохимикали”. При 2.4 млрд. евро, печалбата преди лихви и данъци задмина нивото от 2013 г. с 185 млн. евро. Главна причина за това беше съществено по-големият принос на дивизиите „Петрохимикали” и „Междинни продукти”. Дивизията „Мономери” обаче отбеляза значителен спад в печалбата, свързан с маржа.

Продажбите за четвъртото тримесечие в сегмент „Функционални продукти” отбелязаха лек ръст спрямо същия период за предходната година и възлизат на 3.7 млрд. евро. Печалбата преди лихви и данъци беше 217 млн. евро и по този начин достигна нивото за същия период на 2013 г. Продажбите за цялата година в размер на 15.4 млрд. евро спаднаха с 1%. Въпреки постоянно мрачната пазарна среда през цялата година BASF успя да увеличи обемите продажби със стабилни цени и по този начин почти напълно компенсира негативните ефекти от промяна на валутните курсове. Печалбата преди лихви и данъци се подобри с 90 млн. евро до 1.5 млрд. евро. Това се случи главно поради съкращаване на фиксираните разходи след преструктуриране и вземането на други мерки.

Продажбите за четвъртото тримесечие в сегмент „Функционални материали и решения” са с 8% по-високи и възлизат на 4.4 млрд. евро благодарение на по-големите обеми продажби и положителните ефекти от промяна на валутните курсове. Печалбата преди лихви и данъци спадна с 18 млн. евро до 220 млн. евро. Продажбите за цялата година в размер на 17.7 млрд. евро бяха с 3% по-високи поради значително по-високите обеми продажби, главно на продукти за автомобилната индустрия. Ръстът беше ограничен от негативните ефекти от промяна на валутните курсове. Като цяло цените останаха стабилни. Печалбата преди лихви и данъци нарасна с 127 млн. евро до 1.2 млрд. евро благодарение на значителния принос на дивизиите „Катализатори” и „Лакове и покрития”.

За последното тримесечие сегментът „Решения за селското стопанство” отбеляза ръст в продажбите с 25% до 1.1 млрд. евро главно благодарение на по-високите обеми продажби. Печалбата преди лихви и данъци нарасна с 56 млн. евро до 123 млн. евро. Продажбите за цялата година в размер на 5.4 млрд. евро задминаха нивото от 2013 г. с 4% въпреки негативните ефекти от промяна на валутните курсове. Основен принос за това има стабилният бизнес в Европа и Северна Америка, както и по-голямото търсене на фунгициди и хербициди. Спадът в цените на селскостопански продукти в резултат на успешната реколта от предходната година обаче затрудни бизнеса. Негативните ефекти от промяна на валутните курсове, по-ниският марж поради по-неблагоприятния продуктов микс и по-високите разходи за изследвания и развитие, както и за производство и дистрибуция доведоха до спад в печалбата преди лихви и данъци от 113 млн. евро до 1.1 млрд. евро. Въпреки това BASF постигна втората най-добра печалба за цялата година в сегмент „Решения за селското стопанство” досега.

Значително по-високите обеми продажби в сегмент „Нефт и газ” за последното тримесечие не успяха да компенсират съществено по-ниските цени на петрола и газа. Продажбите намаляха с 3% до 4.0 млрд. евро. При 347 млн. евро, печалбата преди лихви и данъци е с 155 млн. евро под нивото за същия период на предходната година. Продажбите за цялата година нараснаха с 2% до 15.1 млрд. евро през 2014 г. главно поради по-високите обеми продажби в търговията с природен газ. Драстично занижените цени на петрола и газа отслабиха ръста в продажбите. В сектора „Проучване и производство” дейностите в Норвегия, придобити от Statoil, доведоха до положителен ефект върху портфолиото. Печалбата преди лихви и данъци отбеляза спад от 61 млн. евро до 1.8 млрд. евро в резултат на незначително по-слабия принос на двата бизнес сектора. Чистата печалба намаля с 266 млн. евро до 1.5 млрд. евро.

През четвъртото тримесечие продажбите в сегмент „Други” спаднаха с 37% до 700 млн. евро. Наблюдава се подобряване на печалбата преди лихви и данъци с 86 млн. евро, която стигна минус 28 млн. евро. Продажбите за цялата година спаднаха с 14% до 3.6 млрд. евро. Главна причина за това бе прекъсване на работата на завод на BASF при съвместна операция с Ellba C.V. в Moerdijk, Холандия. Печалбата преди лихви и данъци се подобри с 52 млн. евро и стигна минус 566 млн. евро. Промяната в условията за дългосрочната компенсационна програма (LTI) и подобрените резултати от промяна на валутните курсове отчасти бяха компенсирани от по-ниския принос на другите бизнеси в печалбата.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.