Международен ден на биологичното разнообразие

Темата на Международния ден на биологичното разнообразие, 22 май обявена за 2016 г. е “Биологичното разнообразие в подкрепа на хората и техния поминък”.

Биологичното разнообразие е в основата на живота и на редица услуги, предоставяни от екосистемите. Поради това то е и в основата на поминъка на хората и устойчивото развитие във всички сфери на дейност, включително такива сектори на икономиката, като селско и горско стопанство, рибарство и туризъм. С ограничаването на биоразнообразието се инвестира в хората, техния поминък и благоденствие.

Тринадесетата среща на страните по Конвенцията за биологично разнообразие (COP 13)  ще се състои в Канкун, Мексико, от 4 до 17 декември 2016 г. Нейният фокус ще бъде отчитане на вътре- и междусекторната роля на биоразнообразието, което е в тясна връзка и с тазгодишната тема на Международния ден на биологичното разнообразие  - “ Биологичното разнообразие в подкрепа на хората и техния поминък”.

Страните по Конвенцията, както и релевантните организации и заинтересовани страни се приканват, когато отбелязват  Международния ден на биоразнообразието, да обърнат внимание на това как биоразнообразието може да е в подкрепа на поминъка на хората. 
 Страните се приканват да представят примери, които показват връзката между биоразнообразието и устойчивия поминък. Такива примери могат да са кратки проучвания, видео клипове и друга информация в подкрепа на тази връзка. Секретариатът оценява получаването на копия или интернет връзки към такива материали, които да бъдат включени в тазгодишния информационен пакет  за Международния ден на биологичното разнообразието.
Както е прието, Секретариатът е в процес на изработване на промоционални материали, в подкрепа на отбелязването на Международния ден на биологичното разнообразие, а именно:

- ключови послания;
- лого;
- интернет страница на Международния ден на биоразнообразието.

Министерство на околната среда и водите ще изпрати информация до Секретариата на Конвенцията за проведените мероприятия на територията на страната, които трябва да бъдат тематично свързани с обявеното мото за 2016 г.