ЕК одобри инвестиционен пакет на стойност 243 млн. евро от бюджета на ЕС за проекти по програма LIFE

Подобряването на природозащитния статус на крайбрежните лагуни ще бъде от полза и за много местни и мигриращи видове птици

Eвропейската комисия одобри инвестиционен пакет на стойност 243 млн. евро от бюджета на ЕС за проекти по програма LIFE, с които ще се подпомага опазването на природата и околната среда и подобряването на качеството на живот в рамките на прехода на Европа към устойчиво и нисковъглеродно бъдеще.

БЪЛГАРИЯ (BG) (4 проекта – 7 милиона евро)

LIFE „Природа и биоразнообразие“ (2 проекта – 3,5 милиона евро)

В подкрепа на уязвимата екологична система на крайбрежните лагуни (Лагуната на живота — The Lagoon of LIFE)

Атанасовското езеро на българското черноморско крайбрежие се отличава с богато биологично разнообразие, което населява лагуните, образувани от инфраструктурата за традиционен добив на сол. За опазването на това приоритетно местообитание обаче са необходими допълнителни усилия по управлението. Подобряването на природозащитния статус на крайбрежните лагуни ще бъде от полза и за много местни и мигриращи видове птици, като например големият воден бик (Botaurus stellaris). Това ще бъде постигнато, като се увеличи площта на крайбрежните лагуни, като се създаде и възстанови инфраструктурата, използвана за гнездене, хранене и почивка на птиците, и като се подобрят екологичните процеси — например пречистване на водата с помощта на водни растения. Проектът също така ще генерира социално-икономически ползи, включително развитие на здравен и природен туризъм, и ще помогне да продължи функционирането на солниците в района на езерото.

Кратка информация за проекта

Прилепи и хора — живот под един покрив (LIFE UNDER ONE ROOF)

Прилепите могат ежедневно да изяждат количество насекоми, равно на собственото им тегло, което ги превръща във важен вид за естествения контрол на насекомите вредители. Когато тези бозайници намерят убежище в селскостопански сгради, те са безценна помощ за производителите, развиващи биологично земеделие. В рамките на проекта „ЖИВОТ ПОД ЕДИН ПОКРИВ“ ще се създадат изкуствени места за почивка на прилепите и ще се възстановят предпочитаните от тях местообитания, за да се увеличи снабдяването с храни в осем защитени зони по „Натура 2000“ в България. Другата цел на проекта е да създаде по-положителна нагласа у хората по отношение на прилепите, като например се популяризира тяхното икономическо значение при борбата с вредителите. С цел изграждане на капацитет за защита на прилепите професионалисти и доброволци природозащитници ще охраняват популациите по време на чувствителните периоди на размножаване и презимуване. Крайната цел е подобряването на природозащитния статус на девет вида прилепи.
Кратка информация за проекта

LIFE „Управление и информация, свързани с околната среда“ (1 проект – 1,5 милиона евро)

Повишаване на осведомеността за „Натура 2000“ в България (LIFEforBgNATURA)

Мрежата „Натура 2000“ и нейните цели все още са абстрактни и неясни за голяма част от българското общество — граждани, собственици на земя, селскостопански, ловджийски и риболовни общности и представители на местните органи. Това води до отрицателни нагласи спрямо мрежата от защитени природни зони — тези нагласи често намират отзвук в българските медии, но рядко им се противодейства. LIFEforBgNATURA ще повиши осведомеността относно „Натура 2000“ чрез информационна кампания, която ще достигне до 4,5 милиона души. Акцентът при кампанията е поставен върху опазването на най-застрашените видове, като например вълци, мечки, лешояди, орли и есетрови риби. Очаква се в края на проекта над 60 % от българите да са по-добре запознати с „Натура 2000“ и с нейното значение за опазването на най-застрашените видове.

Кратка информация за проекта

LIFE „Смекчаване на изменението на климата“ (1 проект — 2 милиона евро)

Намаляване на енергията и емисиите в производството на стъкло (LIFE Smart Oxy-Boost)

Производството на стъкло е енергоемък промишлен отрасъл, който води до високи емисии на въглероден диоксид. Възможно е обаче да се направят промени в топилните пещи, в които по-голямата част от енергията се изразходва заподдържане на много високи експлоатационни температури. В рамките на проекта LIFE Smart Oxy-Boost се предвижда частично преобразуване — при една десета от нормалните разходи — на една стъкларска пещ за флоатно стъкло със странично запалване, в резултат на което потреблението на природен газ ще бъде намалено с 4,2 %. С 4,2 % ще бъдат намалени и емисиите на въглероден диоксид, свързани с горенето. Българският производител на стъкло „Тракия Глас“ очаква инвестициите да се възвърнат в рамките на две до три години.
Кратка информация за проекта

Проекти, при които България е партньор:

LIFE „Управление и информация, свързани с околната среда“

Прилагане на законодателството за предотвратяване на незаконната търговия с отпадъци (LIFE SWEAP)

ЕС въведе редица мерки за предотвратяване на незаконния превоз на отпадъци, включително задължения за държавите членки да извършват инспекции на превозите на отпадъци и да си сътрудничат в тази област. С LIFE SWEAP се насърчават дейности по правоприлагането, като се осигуряват обучения за инспекторите и се увеличава капацитетът на полицията, митническите органи и съдебната власт за борба с престъпленията, свързани с отпадъци, във всичките 36 държави, членуващи в IMPEL — мрежата на ЕС за прилагане и спазване на правото в областта на околната среда. Споделянето на информация и усъвършенстваният механизъм за визуализиране на обема и пътищата на незаконен превоз ще спомогнат за установяване, пресичане и предотвратяване на незаконния трафик на отпадъци. Правоприлагането на регламента на ЕС относно превозите на отпадъци насърчава ефективното използване на ресурсите в съответствие с политиката за кръгова икономика.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар