Стартира работата на Националната рибарска мрежа

От м. ноември 2019 г. стартира работата на Националната рибарска мрежа (НРМ) на Местните инициативни рибарски групи (МИРГ) и на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г

Мрежата има за цел осигуряване на представителност на МИРГ и населението на рибарските области, изграждане на капацитет, разпространяване на информация, обмен на добри практики и подпомагане на сътрудничеството между МИРГ на територията на страната с цел успешното изпълнение на стратегии за Водено от общностите местно развитие и устойчиво развитие на рибарските райони.

В НРМ могат да членуват всички МИРГ и населението на рибарските области, както и представителите на заинтересованите страни – организации, които представляват различни категории потенциални бенефициенти по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. – рибари, предприемачи със стопанства в областта на аквакултурата, преработватели на риба и рибни продукти, екологични и научни организации и др.

Членството в НРМ е безплатно и става чрез попълване на заявление по образец.

Ползите, които ще получат членовете на мрежата са достъп до актуална информация в сектор „Рибарство“, вкл. извън източниците в България. Възможността за бързо и лесно намиране на партньори, опит и експертни познания от други страни-членки на ЕС, както и покани за партньорства при реализиране на проектни идеи, чрез организиране на съвместни обучения, информационни събития и мероприятия са също част от подкрепата, която ще получат членовете на мрежата. Те ще могат да вземат участие в работни групи, обществени обсъждания и консултации със заинтересованите страни, организирани от Националната рибарска мрежа и ФАРНЕТ „Европейска общностна мрежа на местните инициативни рибарски групи”, да споделят добри практики в сферата на трансфера на знания и иновациите и да дават препоръки, предложения и насоки за новата Програма за морско дело и рибарство за следващия програмен период и др.

Широкото участие в НРМ ще гарантира осъществяването на ефективно сътрудничество на национално и европейско равнище, основано на принципа на партньорство в защита на общия интерес за подпомогане сектора на рибарството и аквакултурите.

Създаването и управлението на Националната рибарска мрежа е в изпълнение на Договор № РД51-129 от 30.10.2019г., с предмет: „Организиране на дейности, свързани с администриране и управление на Националната рибарска мрежа”, сключен между МЗХГ и Обединение „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ДЗЗД, финансиран от Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство.