Зам.-министър Живков: С промени в екологичното законодателство вече е намалена административната тежест

По служебен път се получават част от изискваните документи за различни процедури

При прилагане на политиката по опазване на околната среда МОСВ цели регламентиране на режимите за опазването й като следва принципа за устойчиво развитие, но заедно с това успешно налага значително намаляване на административната тежест. Това каза зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков при откриването на седмия форум за Деня на мениджъра по околна среда, организиран от Сдружението за устойчиво развитие на околната среда (VNU).

Бяха направени промени в екологичното законодателство и вече по служебен път се получават част от изискваните документи по различни процедури; намалени са срокове при издаване и актуализация на комплексни разрешителни; премахнати са такси за организациите, които поемат доброволни ангажименти по отношение на опазването на околната среда. Зам.-министър Живков припомни също, че при инвестиционни предложения по избор на възложителя е уредена възможността за обединяване на три процедури в една – задължителна ОВОС, комплексно разрешително и/или доклад за безопасност. В общата процедура се събират и оценяват изискванията по трите процедури само в рамките на ОВОС. Това води до намаляване на общата продължителност на целия процес два или три пъти и спестява разходи на инвеститорите.

„Изпълнението на ангажиментите на България към ЕС и прилагането на законодателството в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда са гаранция и за контрол на риска от големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях“, подчерта зам.-министър Живков. Според него важен аспект в защитата на екологичната сигурност е предотвратяването, овладяването и преодоляването на последствията от промишлени аварии, включително въздействията от тях.