Изготвен е анализ за търговията с дървен материал от България със страни от и извън Европейския съюз

Експерти от Изпълнителна агенция по горите изготвиха анализ за износа/изпращането на дървен материал от България в рамките на Европейския съюз и с трети страни, които не са членки на Съюза. Анализът обхваща периода от 2000 г. до края на първото тримесечие на 2021 г. и се базира на данни и информация от Националния статистически институт. 

От направения анализ се вижда, че количествата на изпратените и изнесените дърва за огрев и техните производни, както и на необработения и фасониран дървен материал са нараствали за периода от 2000 до 2007 г. В следващите две години се наблюдава спад, който е обусловен от световната икономическа криза. От 2010 г. до 2014 г. изнесените количества по трите групи дървесни материали се увеличават, като са най-големи през 2014 г. 

През 2015 г. е въведен Мораториум върху изпращането и износа на дървесина. Следва плавно понижаване, като през 2020 г. количествата са най-ниски. Причината за това е кризата в европейската и световната икономика, породена от пандемичната обстановка. През първото тримесечие на 2021 г. тенденцията се запазва същата, както за този период на 2020 г.

 АНАЛИЗ НА ИЗНОСА/ИЗПРАЩАНЕТО НА ДЪРВА ЗА ГОРЕНЕ И ТЕХНИТЕ ПРОИЗВОДНИ, НЕОБРАБОТЕН  И ФАСОНИРАН ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ

Анализът се базира на данни и информация от Националния статистически институт(НСИ). Той обхваща периода от 2000 г. до 2021 г. и е ориентиран върху износа/изпращането на необработен дървен материал от България по двата канала Интрастат и Екстрастат. Посочени са данни в табличен и графичен вид за изнесени/изпратени количества дървесина по Глава 44 от Комбинираната номенклатура(КН) и съответно по следните кодове:  4401 Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни форми; дървен материал на плочки или частици; дървени стърготини, отпадъци, остатъци и пелети, както и 4402 Дървени въглища; 4403 Необработен дървен материал, дори обелен, със или без беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник и 4407 Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm.

Основната база данни на НСИ представя информация за изнесените/изпратените количества дървесина в килограми, като за нуждите на анализа данните по съответните  кодове са представени в тонове, мерна единица близка до кубическия метър, основната мерна единица използвана в сектор Гори.

Най-общо тенденциите при изнесените/изпратените количества дървесина са визуализирани чрез фигура 1 и те са следните:

Количествата на изнесените/изпратените дървени материали общо за всички материали по Глава 44 от КН в периода 2000-2007 г. нарастват бавно от около 603 000 тона до около 1 090 000 тона, след което в годините на икономическата криза е налице спад, до около 770 000-860 000 тона. Следва период на трайно нарастване на изнесените/изпратените количества до 1 918 000 тона за 2014 г., последван от постоянен тренд на спад на тези количества с 900 000 тона, до около 1 018 000 тона за 2020 г. Предвид факта, че в Глава 44 са включени и продукти от дървесина, като дървесни плочи, хартия и др., резултат от вторична преработка на дървесина, за нуждите на анализа ще бъдат разгледани само изнесените/изпратените количества дървесина по кодове 4401(и 4402), 4403 и 4407. Определящи тенденциите на изменение на изнасяните/изпращаните количества дървесина в конкретния случай са тези на дървата за горене и техните производни и на необработения дървен материал, съответно технологичната дървесина и трупите. От фиг. 1 е видно, че определящи за очерталата се тенденция относно изнесените/изпратените количества дървесни материали и изделия са изнесените количества дърва за горене, код 4401 и необработен дървен материал, код 4403.

Фиг.1. Изменение на износа/изпращането на дървесина и продукти от дървесина за периода 2000-2021 г.

Тенденциите на изменение на изнесените/изпратените количества дървесина по конкретните кодове са както следва:

  1. Тенденции на изменение при износа/изпращането на дърва за горене и производни по код 4401(фиг. 2): най-общо от 2000 г. до 2014 г. е налице траен тренд на увеличаване на изнесените/изпратените количества дърва по-ясно изразен от 2009 г., когато нарастването е от около 100 000 тона за 2009 г. до над 720 000 тона за 2014 г., последвано от трайно намаляване почти два пъти, до около 400 000 тона за периода 2018-2019 г. до около 319 000 тона за 2020 г. Аналогични са тенденциите при изнесените/изпратените количества дърва за огрев с код 440110 Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни форми, чиито количества определящи за продуктите по код 4401;

Фиг.2. Изменение на изнесените/изпратените количества дърва за горене и техни производни по код 4401 за периода 2000 – 2021 г.

2. Тенденции при изменение на износа/изпращането на обла дървесина по код 4403 Необработен дървен материал, дори обелен, със или без беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник(фиг. 3) са: до 2007 г. , с изключение на 2002 и 2003 г. е налице ръст на изнесените/изпратени количества необработен дървен материал от около 130 000 – 230 000 тона  за периода 2000 – 2003 г.  до около 420 000 тона за 2007 г. След двете кризисни години(2008-2009 г.), когато износа/изпращането на необработена дървесина спада на около 200 000 тона, последва нов растеж за периода 2010 – 2012 г., когато изнесените/изпратените количества достигат до около 423 000 тона. През 2014 г. е налице пик при изнесените/изпратените количества, които достигат до около 494 000 тона, след което се наблюдава траен тренд на намаляване на количествата изнасяна/изпращана дървесина, достигаща до около 80 000 тона през 2020 г. Относително най-високите и определящи количества изпращана/изнасяна необработена дървесина е иглолистната по код 440320 и широколистната по кодове 440391, дъб и 440392, бук.  

 

Фиг. 3. Изменение на изнесените/изпратените количества необработен дървен материал по код 4403 за периода 2000 – 2021 г.

3.         Тенденциите при изменението на износа/изпращането на фасониран дървен материал(фиг.4) по код 4407 Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm са следните: в периода 2000 г. до 2006 г. изнесените количества фасонирана дървесина се движат от около 160 000 тона до около 190 000 тона, след което от 2007 г. започва тенденция на намаляване на изнесените/изпратените количества, като през 2008 г. те достигат до около 82 000 тона, което е най-ниската стойност за периода, което вероятно се дължи на икономическата криза в която влезе и Р.България. В периода от 2009 г. до 2014 г. е налице траен тренд на нарастване на изнесените/изпратените количества фасониран дървен материал, съответно от около 135 000 тона до около 283 000 тона за 2014 г., последвано от трайно намаляване до около 105 000 тона за 2019-2020 г. Определящи тенденциите на износа/изпращането на фасониран дървен материал са количествата иглолистни бичени дървени материали по код 440710, които са с най-високи стойности.

 

Фиг. 4. Изменение на изнесените/изпратените количества фасониран дървен материал по код 4407 за периода 2000 – 2021 г.

В периода на изготвяне на Анализа наличните и публикувани данни за износа/изпращането на дърва, необработена и фасонирана дървесина за 2021 г. не са окончателни и са основно за първото тримесечие, което не позволява  да се търсят съответните тенденции и правят съответните изводи. Конкретно за 2021 г. изнесените/изпратените количества дървесина за първото тримесечие по анализираните кодове са:

  1. По код 4401 Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни форми; дървен материал на плочки или частици; дървени стърготини, отпадъци и остатъци, дори агломерирани под формата на трупчета, брикети, топчета или в подобни форми: 57 501 тона, в т.ч 15 857 тона дърва по код 440110;
  2. По код 4403 Необработен дървен материал, дори обелен, със или без беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник: 12 945 тона;
  3. По код 4407 Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm: 26 942 тона.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.