1. Начало
  2. Новини
  3. Горско стопанство
  4. OptFORESTS, проект на новата програма на ЕС - Хоризонт Европа за подобряване на многообразието и устойчивостта на бъдещите европейски гори

OptFORESTS, проект на новата програма на ЕС - Хоризонт Европа за подобряване на многообразието и устойчивостта на бъдещите европейски гори

Основната мисия на OptFORESTS през следващите 5 години (2022-2027) е да се гарантира по-голям брой богати на видове (естествени или залесени) и добре управлявани гори, за да се смекчи въздействието на изменението на климата

5-годишният проект има за цел да подпомогне опазването и устойчивото използване на генетичните ресурси на горите в Европа в условията на екологични и обществени предизвикателства.

Изправени пред предизвикателствата, поставени пред горите поради изменението на климата, новите европейски политики изискват засилени усилия за възстановяване на горските екосистеми, чрез масови залесявания до 2030 г., при напълно спазване на екологичните принципи. Тази цел може да бъде постигната само, ако горските генетични ресурси (ГГР) и горския репродуктивен материал (ГРМ), като плодове, семена, шишарки и части от растения са защитени и се управляват устойчиво, като същевременно се създава добре развит разсадников сектор за подпомагане на усилията за залесяване и възстановяване. Проектът на Хоризонт Европа OptFORESTS има за цел да генерира нови знания в тази област, да систематизира данните и да създаде мрежа от партньорства за производство, внедряване, управление и опазване на разнообразни и адаптивни ГГР и ГРМ във връзка с климатичните промени.

Основната мисия на OptFORESTS през следващите 5 години (2022-2027) е да се гарантира по-голям брой богати на видове (естествени или залесени) и добре управлявани гори, за да се смекчи въздействието на изменението на климата. За тази цел ще се извършат изследвания за подбора на разнообразни ГРМ, включително смески от видове и произходи, адаптирани към бъдещия климат, ще се насърчи устойчивото използване и устойчивостта на естествените гори, чрез изпитването и прилагането на ново стопанисване на горите, адаптирано към смесени гори, които ще поддържат високо генетично разнообразие, ще се подпомогне разширяването и диверсифицирането на производството в разсадниците и ще се разработят природосъобразни решения, разчитайки на горските генетични ресурси, инструменти (например, разширени информационни системи, чрез свързване на EUFGIS с FOREMATIS, Европейската информационна система на ГРМ) и културните траектории за насърчаване на биоразнообразието на горите и екосистемните услуги.

Какви предизвикателства предстоят?

За да се постигнат тези амбициозни цели, OptFORESTS обединява консорциум от 20 партньори от цяла Европа, координиран от Националния институт за селскостопански, хранителни и екологични изследвания на Франция (INRAE), включително Изпълнителна агенция по горите чрез Горска семеконтролна станция-София, и повече от 100 изследователи и заинтересовани страни с опит в екологията, стопанисването на горите, генетиката, моделирането и социално-икономическия анализ.

С този мултидисциплинарен екип OptFORESTS ще оцени адаптивните черти и характеристиките на биомасата в съществуващи георграфски култури и новосъздадени такива от следващо поколение, които ще оценят ефективността не само за отделни видове или произходи, но и техните смесвания, ще насърчат опазването и използването на уникални дървесни линии за възстановяване и управление на екосистемите (напр. екологично маргинален произход), моделиране на бъдеща адаптация на дървета на различни етапи от живота, интегриране на геномиката в текущата рамка за моделиране, и провеждане на селекция на голям брой недостатъчно използвани дървесни видове в европейското горско стопанство.

Това ще бъде допълнено от изучаване на ефектите от лесовъдските дейности и хетерогенността на ландшафта върху генетичното разнообразие и разработване на нови лесовъдски възможности за генетично смесени гори, които ще бъдат приложени чрез софтуер за обучение (мартелоскопи) и дългосрочни демонстрационни парцели, показващи решения за възстановяване на биоразнообразието в различни европейски биогеографски области региони. За да даде възможност за оптимално предлагане на разнообразен ГРМ, OptFORESTS ще направи задълбочена оценка на сектора на европейските разсадници, ще прогнозира бъдещи нужди от ГРМ, ще разработи технология за производство на фиданки и ще насърчи сътрудничеството между разсадниците. И накрая, природосъобразните решения и инструментите ще бъдат разработени съвместно със заинтересовани страни на местно и европейско ниво и ще бъде разработен анализ на разходите и ползите и пропуските по ключови социално-икономически, управленски и политически въпроси.

OptFORESTS e проект за постигане на дългосрочни въздействия, свързани с справяне с изменението на климата и природни бедствия, като същевременно поддържа или увеличава биоразнообразието на горите и екосистемните услуги, и е в подкрепа на международните споразумения и политиката на ЕС съгласно Европейската зелена сделка, свързвана с подобни инициативи в други континенти.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.