1. Начало
 2. Новини
 3. Горско стопанство
 4. От Зелени Закони призовават гражданите да изпратят становище в защита на горите - още днес!

От Зелени Закони призовават гражданите да изпратят становище в защита на горите - още днес!

В 16:30 ч. предстои гласуване на 2-ро четене на законопроекта за сеч и строителство в горите в парламентарната Комисия по земеделие, храни и гори (КЗХГ)

Ключова победа на гражданското общество – защитата на горите с протестите на Орлов мост от лятото на 2012г. е в опасност. В последните гърчове от краткия си живот 48 Народно събрание обедини три законопроекта за промени в Закона за горите, един от които повтаря законопроекта от 2012г и предвижда изсичане и застрояване без промяна на предназначението. Важно е гражданите да кажем ясно „не“ днес, защото заплахата от приемане на скандалните поправки е реална и ще ни върне не само на Орлов мост – но и 10 години назад като общество.
След като видяхме преди 2 седмици как 48 Народно събрание гласува „под строй“ за отпадане на ангажимента на България за намаляване на въглеродните емисии в Плана за възстановяване и устойчивост с противоречие с ангажиментите на страната към Европейските климатични цели, нямаме основание да вярваме, че депутатите ще защитят горите сега. В 16:30 ч. предстои гласуване на 2-ро четене на законопроекта за сеч и строителство в горите в парламентарната Комисия по земеделие, храни и гори (КЗХГ) – изпратете своя мейл бързо и поискайте входящ номер в имейла си!
Ето и примерен текст, като молим – поискайте входящ номер и изпратете копие и до нас от Зелени закони – office@zelenizakoni.com , за да имаме прозрачност на броя становища:
До: Комисия по земеделието, храните и горите 48_kzhg@parliament.bg
Становище относно: общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, изготвен на основание чл. 78, ал.2 от правилника за организацията и дейността на народното събрание, от приетите от КЗХГ на първо гласуване на 19 януари 2023 г.:

 1. ЗИД на Закона за горите, № 48-354-01-3, внесен от Десислава Танева и група на 6 януари 2023 г.,
 2. ЗИД на Закона за горите, № 48-354-01-10, внесен от Иван Иванов и група на 12 януари 2023 г.
 3. ЗИД на Закона за горите, № 48-354-01-13, внесен от Иван Христанов и група на 13 януари 2023 г.

Уважаеми Госпожи и Господа Народни представители,
Изразяваме своето становище относно внесените предложение към обсъждания законопроект между първо и второ четене както следва:  48-354-04-48  на НП Румен Йончев https://www.parliament.bg/bills/48/48-354-04-48.pdf  ; 48-354-04-53 на НП Ализан Яхова и други народни представители https://www.parliament.bg/bills/48/48-354-04-53.pdf и 48-354-04-54 на НП Лилия Недева и други нарони представители https://www.parliament.bg/bills/48/48-354-04-54.pdf . В тях се предлага:

 • Прехвърляне на 5% от акумулираните средства във фонд „Инвестиции в горите“ на държавните горски предприятия на общините;
 • Премахване на областните планове за развитие на горските територии;
 • Премахване на плащанията за екосиситемни услуги от горите;
 • Разрешаване на сеч на немаркирани дървета
 • Разрешаване на сеч без издадено позволително за сеч
 • Разрешаване на строителство в горските територии за негорскостопански цели без промяна на предназначението на територията.

Моля народните представители да отхвърлят всички тези промени със следните мотиви:

 • Предложенията се различават по своите цели от разглеждания законопроект и това е нарушение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание;
 • Не е провеждана обществена консултация върху тях;
 • За предложенията не е извършена икономическа оценка за загубите за държавния бюджет и бюджета на държавните предприятия;
 • Част от предложенията представляват планове и проекти по смисъла на Директивата за стратегическа екологична оценка и като такива подлежат на екологична оценка по реда на глава Шеста на ЗООС, каквато не е извършена;
 • Плащането за екосистемни услуги е част от европейските политики и трябва да бъде въведено от страните членки до 2025 г. Неизпълнението на разпоредбите на Закона за горите от изпълнителната власт не е основание за промяна на закона, а за оказване на контрол върху дейността на изпълнителната власт от страна на народните представители;
 • Разрешаването на сеч на немаркирани дървета и сеч без издадено позволително ще компрометира съществуващата система за опазване и контрол в горските територии и ще доведе до множество незаконни сечи. Обръщаме Вашето внимание, че даже да не се издава позволително за сеч, самото действие подлежи на процедура по преценка необходимостта от оценка за съвместимост с предмета и целите на защитените зони от Натура 2000 мрежата и липсата на какъвто и да е било документ описващ размера на въздействие би довело до отрицателно становище от компетентните органи по чл. 31 на ЗБР;
 • Областните планове за развитие на горските територии са заложени в Закона за горите с две цели – да намалят административния натиск върху собствениците на гори, чиито действия ако отговарят на предвижданията на плановете да не подлежат на процедури по ЗООС и ЗБР и да регламентират плащанията за екосистемни услуги от горите. Премахването на плановете ще запази административния натиск и ще продължи да затруднява дейността на компетентните органи по околна среда. Обръщаме Вашето внимание на факта, че над 80 % от всички процедури в РИОСВ и МОСВ по ЗООС и ЗБР са по приложение на ЗУТ и ЗГ. Намаляването на тези процедури и отчитане правилно на техният кумулативен ефект ( за липсата на което има дело в Съда на ЕС срещу България) е заложено да се извърши чрез приемането на Общи устройствени планове на общините и Областни планове за развитие на горските територии.
 • Допускането на строителство за негорски цели в горските територии без промяна на предназначението им представлява схема за държавна помощ, която сама пос ебе си подлежи на разрешаване от страна на ЕК преди нейното приемане и ще доведе до загуби за държавния бюджет.
 • Предложеното прехвърляне на 5 % от средствата на фонд „Инвестиции в горите“ на общините би довело до тяхното разпиляване, защото повече от 90% от българските общини нямат опит и практика в извършване на действия за инвестиции в горите, а голяма част от тях нямат и собствени горски територии – т.е. за да извършат подобни дейности те ще трябва да искат разрешения от държавните горски предприятия от чиито фондове са получили средствата.

В заключение изразяваме своята надежда посочените три предложения да не бъдат приети от народните представители от Комисията. Моля за входящ номер!
С уважение:
Дата:
 

Тък можете да намерите пълния текст на сайта на Зелени Закони: https://www.zelenizakoni.com/novini/zakont-za-gorite-mozhe-da-ni-vrne-na-orlov-most-tozi-mesec

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.