1. Начало
  2. Новини
  3. Горско стопанство
  4. Политика на ИАГ за борба с измамите, корупцията, конфликта на интереси и двойното финансиране, при управление на средства от ЕС

Политика на ИАГ за борба с измамите, корупцията, конфликта на интереси и двойното финансиране, при управление на средства от ЕС

Основна задача при управление на средствата от Европейския съюз е защитата на финансовите интереси на общността чрез прозрачност на процедурите за управление и контрол на предоставената помощ

Изпълнителна агенция по горите е определена като краен получател на инвестиции по стълб 2.Б „Зелена България“, компонент 2.Б.2 „Биоразнообразие“, отнасящи се до инвестиция 2: „Възстановяване на ключови за климата екосистеми в изпълнение на Стратегията на биологично разнообразие на ЕС и целите на Европейския зелен пакт“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.


Основна задача при управление на средствата от Европейския съюз е защитата на финансовите интереси на общността чрез прозрачност на процедурите за управление и контрол на предоставената помощ. Част от мерките, които ИАГ предприема в тази насока, е утвърдената със Заповед № 1002/31.10.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ „Политика за борба за измамите, корупцията, конфликта на интереси и двойното финансиране“, както и създаването на канал за подаване на сигнали за извършени нарушения при управление на средства от ЕС, включително и на възможността за подаване на анонимни сигнали.
Съгласно Постановление № 157 на Министерския съвет от 07.07.2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции, лицата, отговорни за управлението и изпълнението на Плана, предприемат необходимите мерки, свързани с предотвратяването на измами, корупция, конфликт на интереси и двойно финансиране от Механизма и от други програми на Съюза, както и от други национални или международни източници на финансиране.

От служителите на Изпълнителна агенция по горите се очаква да поддържат високи правни, етични и морални стандарти, да се придържат към принципите на почтеност, обективност и честност и да се противопоставят на измамите, корупцията, конфликта на интереси и двойното финансиране в начина, по който извършват своята дейност (Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация, приет с ПМС № 57/2020 г.).

Всяко лице има право да подава сигнали за нередности, възникнали във връзка с изпълнението на проекти по Плана за възстановяване и устойчивост.

„Нередност“ означава всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността, в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход.

Измама, засягаща финансовите интереси на Европейските общности" е всяко умишлено действие или бездействие по отношение на:

- разходи, свързано с използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба или неправомерно теглене на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности, укриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия резултат; използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са били отпуснати;

- приходи, свързано с използването или предоставянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до неправомерно намаляване на средствата от общия бюджет на Европейските общности или бюджетите, управлявани от или от името на Европейските общности; укриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия ефект; злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект.

Сигналите може да касаят технически, финансови или административни нередности, такива, свързани с подписани договори за предоставяне на безвъзмездна помощ извършени нарушения в процеса на  договарянето, изпълнението на проектите и други. Изложените в сигналите Ви обстоятелства ще бъдат проверени и в случай, че се потвърди тяхната достоверност, ще бъдат взети необходимите мерки, в зависимост от спецификата на всеки случай. Налице е възможност за подаване на сигнали за нередности посредством изградените във всички администрации, управляващи европейски средства, бутони за сигнали на електронната страница на съответната администрация.

Сигнали могат да бъдат подавани устно, писмено и по електронна поща, като е осигурена възможност и за анонимно подаване на сигнали чрез бутон за нередности. Общата уредба на подаването и разглеждането на сигнали се съдържа в глава 8 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

В чл. 108, ал. 2 от АПК се съдържа принципната защита на подателите на сигнали, а именно, че никой не може да бъде преследван затова, че е подал сигнал.

 

Подаване на писмени сигнали за нередност

В случай, че разполагате с информация за нередност, моля да я подадете на електронна поща: nerednosti@iag.bg, като в сигнала е желателно да посочите следното:

1. име на подателя;

2. възможно най-подробно описание на забелязаната нередност;

3. телефон за връзка (по възможност), който да използваме при необходимост от изясняване на някаква част от подадената от Вас информация.

Устни сигнали за нередност се приемат в работно време на телефон: 02 / 98511517 и в сградата на Изпълнителна агенция по горите на адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55.

Имате право  да подадете информацията директно до едно или няколко от следните лица:

1. Ръководителя на координиращо звено на национално равнище за изпълнението и контрола на ПВУ (директора на дирекция „Национален фонд”) или

2. Ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване (СНД), отговорна за контрола на съответната инвестиция, който сигнала касае;

3. При наличие на съмнение у Вас относно връзка на ръководителя на СНД или друг оправомощен от него служител, в чиито отговорности е да процедира сигнала, той се подава към дирекция „Национален фонд“.

Когато сигналът касае ръководителя на дирекция „Национален фонд“, то информацията следва да се предаде директно до:

1. ресорния за дирекция „Национален фонд“ заместник-министър на финансите или до министъра на финансите или до

2. директора на дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)” в Министерството на вътрешните работи или до

3. Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия. В случаите по т. 7  и когато сигнала за сериозна нередност касае служител от ДНФ/СНД се информира и Инспектората в съответното ведомство (Министерството на финансите или това в рамките на което е СНД).

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.