За една седмица служителите в регионалните дирекции по горите са извършили 4350 проверки

Съставени са общо 78 констативни протокола и 93 акта за установени нарушения

За периода от 7 юни до 13 юни 2021 г. от служителите в регионалните дирекции по горите са извършени общо 4350 проверки.

Проверени са 489 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 628 обекта за ползване на дървесина от горските територии (сечища и временни складове), 1741 превозни средства, транспортиращи дървесина, двама ловци, 321 риболовци и  1169 физически лица.

От проверките, извършени в обектите за ползване на дървесина от държавни горски територии в цялата страна, близо 270 са в насаждения, в които се извеждат възобновителни сечи.

През изминалата седмица са съставени общо 78 констативни протокола и 93 акта за установени нарушения, като 74 от тях са по Закона за горите и един по Закона за рибарството и аквакултурите.

Задържани са 19 кубически метра обла дървесина, 196 пространствени кубически  метра дърва за огрев, 2 коня, 3 каруци, 4 моторни превозни средства, един моторен трион, 40 метра мрежи и 1 риболовен уред.

Извършени са и продължават комплексните проверки в ТП ДГС Монтана, Ракитово, Пазарджик, Хисар, Габрово, Горна Оряховица и др.

На 10.06.2021 г. служители на РДГ София съвместно със служители на ИАГ са извършили проверка в горски територии собственост на юридически лица, в землището на с. Манастирище, община Своге, при която в имот с издадено позволително за сеч е установена сеч на 64 бр. немаркирани дървета от смърч, бреза и бял бор с обща кубатура 26 пл. куб. м стояща маса. В съседен имот държавна горска територия, за който няма издавано позволително за сеч, е установена сеч на 109 бр. немаркирани дървета с обща кубатура 37 пл. куб. м стояща маса. С констативен протокол е спряна сечта за срок от три дни. За установени нарушения са съставени общо четири акта.

Служителите от РДГ Пловдив разкриха незаконна сеч на 767 броя широколистни  дървета от бук и габър в църковни гори, собственост на Бачковски манастир „Успение Богородично”  в землището на с. Бачково, общ. Асеновград. Проверяващите са констатирали, че отсечените, без издадено позволително за сеч, дървета са маркирани. В насаждението е направен нов тракторен път, за което не е спазен законоустановеният ред. В хода на проверката не е имало лица, които да извършват дърводобивни дейности в горската територия. Своевременно са  уведомени Районно полицейско управление и  Районна прокуратура. Проверката по случая продължава.

Незаконна сеч в самозалесили се земеделски земи в землището на село Крушовак, община Антоново установиха през изминалата седмица инспектори от Регионална дирекция по горите – Шумен. 118 бр. дървета от дървесни видове – зимен дъб, габър и бук са били отсечени в общински имот без издадено разрешение. Материалите по случая са изпратени в Районна прокуратура за произнасяне по компетентност.

През отчетния седмичен период работиха два мобилни екипа служители в дирекция „Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство“ на ИАГ. Проверки по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча са извършени в района на дейност на регионални дирекции по горите: Берковица, Бургас, Велико Търново, Сливен и София. Проверени са горски територии в обхвата на Северозападно държавно предприятие гр. Враца – ТП „Държавно горско стопанство Берковица“, ТП „Държавно горско стопанство Враца“ и ТП „Държавно горско стопанство Своге“, на  Североцентрално предприятие гр. Габрово – ТП „Държавно горско стопанство Плачковци“ и ТП „Държавно горско стопанство Севлиево“, на Югозападно държавно предприятие гр. Благоевград  –  ТП „Държавно горско стопанство София“, на Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен – ТП „Държавно горско стопанство Котел“ и ТП „Държавно горско стопанство Средец“.  Извършени са общо 73 проверки, в това число на 21 обекта за добив на дървесина, 6 обекта по чл. 206 от Закона за горите, 36 превозни средства и 10 физически лица. Съставени са 6 акта за установени административни нарушения по Закона за горите и 8 констативни протокола, с предписание за допълнителни проверки и съставяне на актове от РДГ-Берковица, РДГ-Велико Търново и РДГ-София. Задържани са едно моторно превозно средство и 8 пространствени кубически метра дърва за огрев.

На 09.06.2021 г. на територията на Държавно горско стопанство – Своге инспекторите към ИАГ спрели за проверка автомобил, натоварен с дървесина, за която шофьорът представил превозен билет с невярно съдържание. Установен е горският надзирател от ТП „Държавно горско стопанство – Своге“, издал превозния билет. Допълнителна справка показала, че подобно нарушение служителят е извършвал многократно. Съставени са два акта по Закона за горите: на шофьора на автомобила – за липса на превозен билет и на горския надзирател, за невярно попълнени реквизити. Задържани са товарният автомобил и незаконната дървесина.

Мероприятия, игри по методите на „Горската педагогика“, беседи, обучения проведоха дирекциите на природни паркове в страната.

Експерти от ДПП „Витоша“ проведоха в гр. Перник последното обучение на деца по проект: „Екологично образование – мост към устойчиво развитие на трансграничния район“. Обучението се проведе сред природата в изградената по проекта „Открита класна стая“ в близост до село Боснек.

Експерти от ДПП "Сините камъни" и третокласници от ОУ "Елисавета Багряна" гр. Сливен участваха в обучения в областта на мониторинг и методики на оценка на благоприятното състояние на видове от клас Insecta, проведено от учени от Националния природонаучен музей при БАН. Учениците имаха възможността да се  запознаят с живота на пеперудите, насекомите, живеещи около дънерите на дърветата и мъртвата дървесина.

Колективът на ДПП „Рилски манастир“ проведе занимания с безработни лица по проект "Нови умения и компетентности - за зелена и екологична България" - НПДЗ 2021 г.

Експерти от ДПП „Врачански Балкан“ взеха участие в инициатива на Сдружение  „Балканка“ под наслов „Да върнем живота в река Ботуня”. В рамките на събитието бе почистено речното корито на реката в градската и част и бяха пуснати 4 000 броя риби-балканки в по-горното течение на реката.

ДПП "Златни пясъци" бе партньор в провеждането на 59-то състезание по спортно ориентиране за купа "Варненското лято 2021", в което се включиха 350 състезатели от цялата страна. Експертите от парка продължават да изработват самостоятелна дендрологична сбирка на растителните видове в парка. До момента са сглобени, монтирани и ламинирани 59 вида пролетни видове.

Служители на ДПП "Беласица" съвместно с външни експерти продължават проучванията на консервационно значими видове (Viola stojanowii, Viola speciosa, Linaria brachyphylla и Fritillaria gussichiae), дейност от Плана за съвместни дейности между ЮЗДП и ДПП "Беласица".

Експерти от ДПП „Странджа“ проведоха обучителен урок по екология на студенти от Университет по архитектура, строителство и геодезия гр. София в Информационно-посетителски център „Приморска Странджа” гр. Ахтопол. Служителите от парка съвместно с представители на горско стопанство Визе, Турция участваха в обучение и демонстрация за оповестяване на система за гасене на пожари по проект на МВР - “Европейски подход за предотвратяване на пожари в трансграничния регион”. Експертите от дирекцията се включиха и в дейностите по проект за изграждане на “Трансграничен център за съвместен мониторинг на околната среда в Черноморския басейн”. На територията на парка бе поставена станция за замерване на замърсяване на въздуха от прахови частици и химически елементи.

Експерти от ДПП „Българка“ участваха в откриване на Европейски център "ЕВРОПА ДИРЕКТНО - ГАБРОВО", който е един от 13-те центъра в България и ще работи на територията на Габровската търговско-промишлена палата. Дирекцията на парка участва и в първото за България обучение по програма "Равнопоставеност и климатична справедливост", организирано от Българския фонд за жените.

Почистване на туристически маршрути, в различни местности, около чешми, възстановяване на кътове за отдих, косене на поляни извършиха дирекциите на природни паркове „Сините камъни“,  „Златни пясъци“, „Беласица“ и „Витоша“.

Контролни проверки в иглолистни насаждения и тополови култури на територията на 11 държавни горски и ловни стопанства извършиха служителите на Лесозащитна станция Пловдив. Констатирано е, че основно заболяванията са от Diplodia sapinea. Повредите в тополовите култури са предимно от тополов листояд и тополов цигарджия. В  ТП „Държавно горско стопанство - Ардино е извършено и наблюдение за съхнене, причинено от карантинния вредител L. Acicola.

Служители от Лесозащитна станция гр. Варна съвместно с представители на регионални дирекции по горите  Бургас и Варна са извършили проверки в иглолистни и широколистни насаждения. В обследваните насаждения е установено изменение в санитарно им състояние, вследствие гъбни болести. Констатирани са и гъбни заболявания и повреди от стъблени вредители в церови насаждения.

Експерти от Горска семеконтролна станция  гр. София взеха участие в заседание на извънредния Комитет по наблюдение към Европейска програма за горски генетични ресурси (EUFORGEN). Разгледани бяха проект на Европейска стратегия за горски генетични ресурси и споразумение с Европейски горски институт за предоставяне на достъп до данните за динамичните генетични консервационни единици.

Служителите от Горска семеконтролна станция гр. Пловдив през отчетния период извършиха контрол и проверка на вкоренени резници от топола и едногодишни семенища от цер, благун и акация в горски разсадник на територията на ТП ДГС Хасково. Направени бяха фенологични наблюдения за оценка на цъфтежа на основните дървесни и храстови видове в района на ТП ДГС Хасково, ДГС Батак, ДЛС Несебър, ДГС Айтос, ДГС Карнобат, ДГС Царево , ДГС М. Търново и ДГС Бургас. Служителите на Станцията участваха в практическа теренна работа при извършване на инвентаризация и мероприятия по формиране на присадените фиданки (подложки), в новосъздадената вегетативна семепроизводствена градина (ВСГ) от черен бор на територията на ТП ДГС-Панагюрище. Към настоящия момент е отчетен изключително висок процент (над 90%) на прихващане на присадките.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.