Актуализирани са разходите за персонал на ДФ „Земеделие“

Общата сума остава непроменена – 36 025 742 лв.

Правителството одобри промени в месечното разпределение на разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения на ДФ „Земеделие“ за 2013 г. Общата сума на разходите за персонал, утвърдена с РМС 120 от 21 февруари т.г., остава непроменена – 36 025 742 лв.

Изменението е свързано с утвърждаване на промени в приходната и разходната част на план-сметката на ДФЗ за 2013 г. съгласно РМС 480/2013 г.