Актуална информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната

Данни, получени от басейновите дирекции и експлоатационните дружества на 19.03.2015 г. към 07:00 часа

Състояние на комплексните и значими язовири

Водните нива в язовирите по Приложение 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите се поддържат чрез работа на ВЕЦ и/или през основен изпускател.

Няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях.

Басейнова дирекция за Дунавски  район

 Информацията е от  18.03.2015 г.

Язовир  „Йовковци” “ – намалява обема, наличен завирен обем – 92,929 млн.м3 , прелива през преливника 9,761 м3/с. След язовирната стена няма постъпила информация за критични водни нива.

Язовир „Ястребино”- контролирано се изпуска през основния изпускател.

Язовир „Панчарево”- контролирано се изпуска с 21 м³/сек .

Язовир  „Огоста” - контролирано се изпуска с 42 м³/сек.

Язовир  „Искър” – наличен обем 559,491 млн.м³, свободен обем 95,761 млн.м³, кота ВН 812,65 м, разлика до кота най-високо работно водно ниво - 3,35 м.

Язовир „Бели Лом” - контролирано се изпуска през основния изпускател.

Басейнова дирекция за Черноморски район

Информацията е от 18.03.2015 г.

Язовир „Камчия“ – наличен завирен обем – 253,640 млн.м3, прелива през преливник 16,64м3/сек, освобождава обем през основен изпускател 12,43 м3/сек.

Язовир „Ясна поляна“ – наличен завирен обем – 32,271 млн.м3 , прелива през преливник 0,191 м3/сек, контролирано освобождава обем през основен изпускател  1,5 м3/сек.

Язовир „Тича“ – наличен завирен обем – 314,600 млн.м3 , прелива през преливник 5,8 м3/сек, контролирано освобождава обем - 16,6 м3/сек.

Басейнова дирекция Източнобеломорски  район

Язовир „Кърджали“ – наличен завирен обем – 492,769 млн.м3 свободен обем 4,467 млн.м3, ВЕЦ преработва 156,800 м3/сек. Приток към язовира 134,604 м3/сек.

Язовир „Студен кладенец“– наличен завирен обем – 381,398 млн.м3 , ВЕЦ преработва 148,684 м3/сек, прелива през преливник 216,266 м3/сек. Приток към язовира 288,260 м3/сек.

Язовир „Ивайловград“– наличен завирен обем – 182,314 млн.м3, ВЕЦ преработва 276,161 м3/сек, прелива през преливник 181,950 м3/сек. Приток към язовира 435,711 м3/сек.

Информацията  е от 18.03.2015 г.

Язовир „Боровица“– наличен завирен обем – 27,300 млн.м3, прелива през преливник с 20,577 м3/сек.

Язовир „Тракиец“– наличен завирен обем – 96,460 млн.м3, освобождава обем с 3 м3/сек.

Басейнова дирекция за Западнобеломорски район  

Информацията  е от  18.03.2015 г.

Язовир  „Пчелина” – прелива целогодишно.

Язовир „Студена“ започнало контролирано изпускане на води с около 3 куб.м/сек.

Състояние на речните легла и общинските язовири

Дунавски район

През изминалото денонощие за реките на територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР - Плевен) се наблюдават повишени водни нива, вследствие на повърхностен отток от водосборните им области, като речните течения протичат в речните си легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН” няма получени сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от речни течения.

Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по язовирните стени на язовирите на територията на БДУВДР - Плевен.

Язовирите разполагат с ретензионни обеми за поемане на високи води. Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение. Водните нива на реките не създават опасност от наводнение към момента.

По поречие Огоста и западно от Огоста:  

Язовир ”Рогозен 1” и яз. ”Бързина” в землището на общ. Хайредин, обл. Враца преливат през преливниците си с около 100 л/сек, като са с отворени основни изпускатели.

Язовир ”Домуславец” в землището на с. Нивянин, общ. Борован се изпуска контролирано през основния изпускател по чл. 142 от Закона за водите.

Язовири „Гарвански геран”, „Езерска падина”, „Братковец”, „Жарковец”, „Горна бара” - общ. Борован,  „Сухия скът” и „Мраморчица” - общ. Враца преливат през преливниците  и са с отворени основни изпускатели.

Водното ниво в язовир  „Лесконож”, землище на с. Големо Пещене, общ. Враца е на около 1,60 м под кота преливен ръб на преливника и е с отворен основен изпускател.

Язовир  „Девене” в землището на с. Девене, общ. Враца прелива през преливника и е с отворени сифонен преливник и основен изпускател. Язовир  „Три кладенци” в землището на с. Три кладенци, общ Враца прелива през преливника.

Към момента след язовирните стени се наблюдава понижение на водните нива в р. Бързина и р. Скът. Няма постъпила информация в БДУВДР - Плевен за критични водни нива.

Водният стоеж на р. Скът  в гр. Мизия при хидрометрична станция /ХМС/ № 17850 на НИМХ-БАН е 170 см, измерен по рейката на станцията. Този воден стоеж е на около 120 ÷130 см под кота терен на десен и ляв бряг на реката.

При ХМС № 17650 на НИМХ на р. Скът при с. Нивянин, общ. Борован се наблюдава понижение на водното ниво в реката. Същата протича в речното легло.

Язовир  „Хр.Смирненски”, с. Смирненски, общ. Брусарци се изпуска контролирано по чл.142 от ЗВ през основния изпускател. След язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР - Плевен за критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите.

Язовир  „Клисурица”, с. Клисурица, общ. Монтана прелива през преливника и е с отворен основен изпускател. След язовирната стена няма постъпила информация в БДУВДР - Плевен за критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите.

 По поречие река Осъм:

Язовир ”Божурлука”, землище на с. Божурлука, общ. Левски, обл. Плевен прелива през преливника. Язовирът е под наблюдение.

По поречие Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки:

Наблюдава се повишение на водните нива, вследствие оттичане на повърхностни води във водосбора на р. Русенски Лом и притоците и́.

Язовир   „Бойка”, яз. “Баниска”, яз. “Желязковец”, яз. “Ломци”, яз. „Николово” („Липник”) в землището на с. Николово, общ. Русе и яз. „Одринци”, общ. Добричка контролирано се изпускат през основните изпускатели по чл. 142 от Закона за водите. Към момента след язовирните стени няма постъпила информация в БДУВДР - Плевен за критични водни нива.

Към  06:00 часа на 19.03.2015 г., за река Дунав в българския участък няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на реката и вредното въздействие на водите.

Черноморски  район

За осигуряване на свободен обем се изпускат:

Общ. Шумен - яз. „Шумен”,  яз. „Лозево” и яз „Дибич”;

Общ. Търговище – яз.„Фисек”, яз.„Руец-1”, яз.„Кралево”, яз.„Черковна” и яз.„Овчарово”

Общ.Омуртаг - яз.„Красноселци”;

Общ. Велики Преслав - яз.„Златар 3”, яз.„Дервиша”, яз.„Драгоево”;

Общ.Нови пазар - яз.„Енево”, яз. „Нови пазар-1” и яз. „Нови пазар-2”;

Общ.Лозница - яз.„Трапище”, яз.„Тръбач” и яз. „Каменна чешма”;

Общ.Хитрино- яз.„Развигорово”;

Общ. Долни чифлик - яз. „Пчелник”, яз. “Юнец”, яз. „Д. чифлик” и яз. „Горен чифлик”;

Общ. Провадия – яз.„ Черковна” и яз. „Снежина”;

Общ.Дългопол –яз. „Елешница”;     

Общ. Бургас - яз.„Курбара дере”, яз.„Дермен дере”, яз.„Маринка”, яз.„Арнут дере 1” и  яз. „Арнут дере 2”;

Общ. Камено - яз. „Трояново”, яз. „Санър дере”, яз. „Кокичена могила 1” и яз. „Овощна градина”;

Общ. Созопол - яз.„Голяма Круша 1”, яз.„Голяма Круша 2”и яз.„Гарница”.

Общ. Айтос – яз. “Парка”, яз.„Джелеб кайряк”, яз.„Джелеб кайряк 1”, яз.„Джелеб кайряк 2”, яз.„Таушан Кайряк”, яз.„Съдиево”, яз. „Алана”, яз. „Главата”, яз. „Мъгленски път”, яз.„Текме тарла”, яз.„Дермен дере”, яз.„Над селото”, яз.„Под селото”, яз.„Суатя”, яз.„Аладъна”, яз.„Топалака”, яз.„Езерото”, яз.„Римски път”, яз.„Боаза1”, яз.„Боаза 2”, яз.„Мръсният”, яз.„Меселим 1”, яз.„Меселим 2”,  яз.„Месели 3”, яз.„Широката река” и яз.„Между реките” .

Общ. Карнобат – язовир в имот № 000013, землище на с. Драганци, яз.„Детелина”, яз. „Крушево”, яз. „Барган”, яз. „Памуклията”, яз. „Помпена станция” и яз. „До селото”;

Общ.Стралджа – ретензионен язовир с.Недялско.  

Преливат през преливника и се изпускат:

Общ. Приморско - яз. „ Ново Паничарево”

Няма данни за критични ситуации по Черноморските реки.

Няма данни за засегнати населени места  от вредното въздействие на водите.

Източнобеломорски район

През изминалите часове обстановката в Източнобеломорски район бе спокойна. Все още без валежи в региона. Спад в температурите.

Басейн на река Марица

През изминалите часове, река Марица и по-голямата част от  притоците й понижаваха нивата. Повишения и задържания бяха регистрирани на изолирани пунктове, в следствие на започналото снеготопене.

Голяма част от язовирите се източват контролирано.

Община  Девин

Състоянието на язовирите "Цанков камък" и "Голям Беглик" е нормално, няма опасност от преливане.  До 1 метър за "Цанков камък" разстояние до преливника и  1,8 метра до преливника за "Голям Беглик".

Нивото на реките "Девинска" и "Въча" към момента е нормално не се забелязва значително покачване на речното на ниво.

Няма данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения.

Няма данни за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Община  Чепеларе

Състоянието на реките в община Чепеларе е нормално.

Няма данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения.

Няма данни за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Към настоящия момент няма постъпила друга информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Басейн на река Тунджа

Нивата при река Тунджа и притоците ѝ останаха почти без промяна през изминалите часове. Критичните участъци са под постоянно наблюдение.

Няма постъпила друга информация на дежурните телефони за разливи и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Басейн на река Арда

Няма регистрирани нови драстични повишения при река Арда и притоците ѝ през последните часове. Нивата са сравнително високи, но все още почти без промяна.

Община Мадан

Нивото на язовир „Букова поляна“  се следи.

Няма информация за критични нива или възникнали аварийни ситуации.

Община  Неделино

Към момента няма данни за критични нива.

Няма други данни и постъпила информация на дежурните телефони за разливи и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Западнобеломорски район

Информацията  е 18.03.2015 г.

Няма постъпили сигнали за:

-критични водни нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях;

-критични участъци по диги и укрепителни съоръжения;

-засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Няма данни за преливане на вода през преливниците на големите язовири, с изключение на язовир ”Пчелина”, който прелива целогодишно. 

Изпуска се 1,5 куб.м./сек от язовир „Голям Беглик“ към шахта „Змеица”.

Няма подадена информация от граждани и фирми към териториалните звена на служба ПБЗН, Областните администрации и общини, за възникнали бeдствени или аварийни ситуации вследствие негативното въздействие на водите.

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.