Българското дружество за защита на птиците организира информационни срещи със земеделските стопани

На тях ще бъдат представени възможностите за финансиране по новите наредби от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) организира информационни срещи за земеделските стопани от районите на Западна Странджа и Сакар на 19 и 20 март. Целта на срещите е да се представят подробно условията за кандидатстване по новите агроекологични дейности от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през новия програмен период 2014 – 2020. Голяма част от земеделските стопани, чиито земи попадат в зоните от Натура 2000 не са запознати с възможностите за развитие на бизнес, привличане на финансиране или кандидатстване за компенсации от ЕС и затова експертите на БДЗП инициират информационната кампания.

Срещите ще се проведат в:

  • Град Елхово - на 19 март, четвъртък, от 11.00 часа на ул.“Търговска“ № 63, ет. 3 (в сградата на Общинска служба „Земеделие“).
  • Град Тополовград - на 20 март, петък, от 11.00 часа в Бизнес център „Терзиева къща”, ул.”Драма” № 3)

В Тополовград срещата се инициира и от Кмета на община Тополовград, съвместно с БДЗП, поради големия интерес на хората от региона и многото неясноти и въпроси, свързани с възможностите за финансиране по новите наредби на мярка „Агроекология и климат” и мярка „Плащания по Натура 2000“ на ПРСР и получаване на плащания при развитието на екологично земеделие в зоните от европейската мрежа Натура 2000.

На срещите ще бъдат представени подробно и и на достъпен език условията за кандидатстване по новите агроекологични дейности на мярка „Агроекология и климат“ и по-конкретно направленията: 1. Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност (ВПС); 2. Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение; 3. Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично значение. Ще бъдат представени също възможностите за кандидатстване по мярка 12. Плащания по Натура 2000 и рамковата директива за водите.

На информационните срещи са поканени и представители от Общинските служби по „Земеделие” в гр. Тополовград, Елхово и Болярово и „Технически инспекторат” към Областна дирекция на Държавен фонд Земеделие в Хасково и Ямбол.

Двете срещите ще завършат с възможност за задаване на въпроси и дискусия за проблемите, които земеделските стопани срещат при кандидатстване по мерките.

БДЗП организира срещите в рамките на проект „Царският орел като знаков вид за природозащита чрез местната общност в Странджа – Сакар“, финансиран от Фонда за дивата природа Whitley и по проект „Помощ за египетския лешояд”, финансиран от програма LIFE+ на Европейския съюз и фондация ''А. Г. Левентис''.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.