БАОППЗ: Схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ - сцена на дисбаланс с участието на фиктивни земеделци

Как е гарантиран приоритета на производителите на плодове и зеленчуци

Българска асоциация на организациите на производители на плодове и зеленчуци изпратиха отворено писмо до медиите във връзка фиктивната регистрация на множество земеделски производители, които нямат капацитет за производство и доставка по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.

В писмото се казва:
Основната цел на изменението на наредбата за т. нар. „Училищни схеми“, според Доклад на Министъра на земеделието храните и горите е: „Гарантиране на приоритета на производителите на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти, намаляване на съдебните спорове и разширяване възможността за достъп до схемата на повече производители при избор на заявители по схемата“. Текстът е цитат от доклада, публикуван на Портала за обществени консултации към Министерски съвет.

Видно от публикуваните одобрения на електронната страница на ДФ „Земеделие“ се оказва, че 99,50 % от одобрените заявители (доставчици) по схема „Училищен плод“ са същите фирми, като предходните години – търговци на плодове и зеленчуци. Същите са изпълнили условията на наредбата и са се регистрирали, като земеделски производители. В така публикуваните одобрения се наблюдават само 3 - 4 реални, същински и функциониращи земеделски производители, които имат производство на плодове и зеленчуци. Всичко това се случва в момент, когато в Европа тече усърден диспут по отношение на понятието „Същински земеделски производител“!
За пореден път питаме: Как е гарантиран приоритета на производителите на плодове и зеленчуци? Изпълнена ли е целта?

Като краен резултат, БАОППЗ отчита фиктивната регистрация на множество земеделски производители, които нямат капацитет за производство, а дори и не извършват производствена дейност. Просто всичко е на хартия.
Бегъл поглед върху публикуваните одобрения по схема „Училищно мляко“ е достатъчен и показателен как се гарантира приоритет.

Поздравления, явно когато има желание и политическа воля, то целта може да се постигне. Това не можа да се осъществи през настоящата кампания за производителите на плодове и зеленчуци. Трябваше да бъдат изменени само два текста от прословутата наредба, с които БАОППЗ запозна цялото правителство. Не беше трудно, но уви.
В момента (в периода: 16.10 – 29.10.2018 год.) тече обществено обсъждане по същата наредба – готви се поредно изменение, отново по инициатива на Министерство на Земеделието, храните и горите.

Дано сега Ни чуят и гарнатират приоритетът на същинските земеделски производители, макар и за следващата година, въпреки че общественото обсъждане е за друг, явно спешен текст.

Във връзка с предвиденото изменение, както и във връзка с гарантирането на приоритета на производителите на плодове и зеленчуци, а и с цел въвеждане на единен подход и еднакви изисквания и критерии и по двете схеми: „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, от Асоциацията настояват за следното:
1.    Редакция на чл. 9, ал. 1 от наредбата и обвързването му със събствено производство на плодове и зеленчуци, така както е предвидено и в чл. 11, ал. 1 от същата наредба, но за млечните продукти. Подробно разписано в (ПРИЛОЖЕНИЕ А от предложението за изменение на наредба за Училищни схеми).
2.    Редакция на чл. 13, ал. 5, т. 2 от наредбата и обвързването му с известни норми за доброволна сертификация, като GlobalGAP*, гарантиращи безопасното производство на плодове и зеленчуци, така както е предвидено и в чл. 13, ал. 5, т. 3 от същата наредба, но за млечните продукти. Подробно разписано в (ПРИЛОЖЕНИЕ Б от предложението за изменение на наредба за Училищни схеми).
*Стандарт GlobalGAP гарантира качество на плодовете и зеленчуците, вкл. и нормата на остатъчните количества пестициди и редица други санитарно-хигиенни норми. Той гарантира ясна проследимост на продукта от полето до крайния потребител, в случая Нашите деца. Не случайно всички търговски вериги у нас го изискват. По своята същност той е аналог на стандарт FSSC при млечните продукти.
Както бе казано по-горе, промяна само два текста, които имат за цел уеднаквяване на условията и изискванията и постигане на БАЛАНС по двете схеми. Нищо друго.
Тъй като стана дума за баланс, то БАОППЗ настоява и да се уеднакви и методиката за формиране на цената за порция по схема „Училищно мляко“ и схема „Училищен плод“, което е задължение на ДФ „Земеделие“. Тук разликите са очевидни!
БАОППЗ е извършила съответните дейности по уведомление на компетентните органи, както следва:
1. Писмо до ДФЗ и МЗХГ с настояване за публикуване на разбивка на одобрените кандидати по категории (бр. земеделски производители, бр. ЮЛ – търговци, бр. Общини) – без резултат;
2. Жалба по административен ред срещу четири субекта, одобрени като „земеделски производители“ – предполагаме, че се разглежда;
3. Сигнал до компетентните органи срещу два субекта – свързани лица, одобрени като „земеделски производители“, които нямат дори и минималната площ от 25 дка. – предполагаме, че се разглежда;
4. Писмо за среща с министър Порожанов на тема „Конструктивен диалог и обсъждане на изменения в нормативната уредба, които да гарантират приоритета на производителите на плодове и зеленчуци, по аналогия с производителите на мляко и млечни продукти“ – без резултат;
5. Направени предложения за изменение на два текста от наредбата в срока на общественото обсъждане;
6. Писмо до ДФЗ на тема „Преразглеждане на всички одобрения, предоставени на „Земеделски производители“ по схема „Училищен плод“ – без резултат;