ДФЗ подпомага риболовци за унищожаване на стари кораби

Мярка 1.1 има компенсаторен характер и се финансира от ЕФР и националния бюджет в съотношение 85% към 15%

Собствениците на пет кораба получиха общо 236 093 лв. субсидии по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР).

Безвъзмездната помощ се дава като премия на собственици на излезли от употреба риболовни кораби. ДФ „Земеделие“-РА финансира по мярката дейности за прекратяване на стопанския риболов, извършван в акваторията на Черно море. Корабите са нарязани на скрап от лицензирана компания за търговия с отпадъци, с която собствениците имат сключени договори.

Мярка 1.1 има компенсаторен характер и се финансира от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) и националния бюджет в съотношение 85% към 15%. Премиите могат да бъдат до 100% от стойността на проекта и се отпускат за кораби, които са на не по-малко от 10 години. Изплащането на безвъзмездната финансова помощ е еднократно за един риболовен кораб за целия програмен период.