До 27 февруари е удължен срокът за издаване на заповеди за споразумения за ползване на земеделски земи

Със закона се уреждат и много от дългоочакваните от страна на браншовите организации отношения

С приетите днес изменения и допълнения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от Народното събрание, се удължава срокът за издаване на заповеди от директорите на Областните дирекции „Земеделие” за споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделските земи. Заповедите ще се издават в срок до 27 февруари 2015 година. Със закона се уреждат и много от дългоочакваните от страна на браншовите организации отношения, като:

В комисиите по изготвяне на проекта за разпределение на масивите за ползване вече ще участват, както собствениците, така и ползвателите на земеделски земи.

В споразуменията вече ще могат да се включват и проектни полски пътища, които попадат в масивите за ползване и не са необходими за осигуряване на достъп до конкретни имоти за стопанската година. За новата стопанска година обаче  ползвателят е длъжен да осигури транспортен достъп, в случай че това е необходимо.

В споразуменията за ползване няма да могат да участват физически и юридически лица, които не са изплатили задълженията си за ползване на т.нар. „бели петна”, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.

Изплащането на сумите, дължими за белите петна ще се извършва вместо в общините, в Областните дирекции „Земеделие”, за областта по местонахождение на имотите.

Със закона земеделските производители, които получават подпомагане по мярка „Агроекологични плащания” за периода 2007-2013 г. от Програмата за развитие на селските райони, ще могат да запазят местоположението в споразуменията на терена, който обработват или им е разпределен. 

С промените отпада необходимостта от вписване на споразумения за уедряване на имоти по собственост в службите по вписвания. Споразуменията ще служат за изменение на картата на възстановената собственост или кадастралната карта въз основа на нотариално заверено споразумение между собствениците. С одобряване на плана за уедряване се прекратяват и договорите за наем или аренда за имотите, включени в плана.

На фермерите, собственици на пасищни животни и регистрирани животновъдни обекти, ще могат вече да се разпределят пасища, мери и ливади от общинския и държавния поземлен фонд без търг.  Това ще се извършва от комисии към общините или към Областната дирекция „Земеделие”в зависимост от това дали земята е общинска или държавна. Желаещите лица, които имат право да участват в разпределението, следва да подават заявления в общината, в която са регистрирани животновъдните им обекти в срок до 1 март 2015 г., като по този начин те ще могат да кандидатстват за подпомагане през настоящата година. С четири месеца се удължава срокът за подаване на заявление за разпределение за следващата стопанска година.

Всеки собственик на пасищни животни ще може да заявява допълване на правното му основание с пасища, мери и ливади в нормата до 10 дка за една животинска единица за имоти от 1 до 7 категория и до 20 дка в имоти от 8 до 10 категория. При недостиг на пасища, мери и ливади в съответното землище, се извършва допълнително разпределение в съседни землища, община или област. Договорите на предоставените по този ред имоти са с минимален срок за ползване до 5 години, при условие, че не се променя броят на животните. При увеличаването им, лицето ще може да кандидатства за допълнителни площи.

Останалите след разпределението пасища, мери и ливади от общинския и държавен поземлен фонд ще се включват в търгове, в които ще могат да кандидатстват собственици на животни. За тях вече няма да важи условието за достигане на нормата от разпределението.

Прието е изменение и в Закона за арендата в земеделието, като минималният срок, за който могат да се сключват договори за аренда е пет години, вместо досегашните четири.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.