МЗХ публикува Индикативния годишен график по ПРСР за 2017 г.

Бюджетът по мярка 6.1 е малко над 41 милиона евро

Министерството на земеделието и храните публикува Индикативния годишен график по Програмата за развитие на селските райони за 2017 г. Става ясно, че през юли се очаква прием по подмярка 6.1 „Създаване на млади земеделски стопанства“, а през март е планиран прием по мярка 10 „Агроекология и климат“.

Бюджетът по подмярка 6.1 е малко над 41 милиона евро.  От Индикативната програма става ясно, че се очаква приемът по подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" да стартира през януари 2017 г. с бюджет над 12 милиона евро. Прием ще има и по подмярка 4.2 Инвестиции в преработка на селскостопански продукти, с бюджет 85 милиона евро, той е насрочен за месец февруари. През месец ноември 2017 г. се очаква прием по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ с бюджет 50 200 000 евро.

Индикативен график по ПРСР – 2017 г. и бюджети:

  • Юли - Мярка 6.1 - 41 500 000 евро
  • Март – Мярка 10
  • Януари - Мярка 4.1.2 - 12 500 000 евро
  • Февруари – Мярка 4.2 -  85 000 000 евро