МЗХГ открива процедура чрез подбор на проекти по мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ по ПМДР

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 12.07.2018 г.

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури”, Мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти: № BG14MFOP001-2.003.
Основната цел на процедурата е насърчаване на предприемачеството в сектора на аквакултурите и подпомагане на създаването на предприятия за устойчиви аквакултури от нови производители на аквакултури.

С помощта на мярката се насърчават инвестиции, които ще доведат до опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с аквакултурите, и насърчаване на аквакултура с ефективно използване на ресурсите чрез продуктивни инвестиции, водещи до увеличаване на енергийната ефективност, ресурсната ефективност, намаляваща използването на вода и химикали, подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд.

Приложими режими на държавни/минимални помощи: по настоящата мярка режимът на държавните/минимални помощи не е приложим. Член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014 за Европейския фонд за морско дело и рибарство предвижда дерогация от членове 107, 108 и 109 от ДФЕС. Същите не се прилагат към плащания, извършени от държави членки съгласно и в съответствие с Регламента, които попадат в обхвата на чл. 42 ДФЕС.
Членове 107, 108 и 109 от ДФЕС се прилагат, когато публичното финансиране надхвърля предвиденото в разпоредбите на Регламент № 508 относно посочените в параграф 2 плащания.

По настоящата мярка, съгласно чл. 35 от Регламент (ЕС) № 1388/2014 от 16 декември 2014 година за обявяване на някои категории помощи — за предприятия, които произвеждат, преработват и предлагат на пазара продукти от риболов и аквакултури — за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюзпомощта за производствени инвестиции в аквакултурите, която изпълнява условията по глава I, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора и се освобождава от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от него, тъй като от една страна помощта изпълнява условията по чл. 46 и чл. 52 от Регламент (ЕС) № 508/2014, а от друга размерът на помощта не надвишава, в брутен еквивалент на безвъзмездна помощ, максималния интензитет на публичната помощ, определен с член 95 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и актовете за изпълнение, приети въз основа на член 95, параграф 5 от посочения регламент.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 16 624 555 лева.
Допустими за финансиране са следните дейности: Създаване на предприятия за устойчиви аквакултури от нови производители на аквакултури, които за пръв път създават микропредприятие или малко предприятие за аквакултури като ръководители на такова.

Като подпомагането по мярката може да бъде предоставено за изграждането на нови стопанства, при условие че дейностите са в съответствие с многогодишния национален стратегически план за развитието на аквакултурите по член 34 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата са публикувани на следния интернет адрес на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове : www.eufunds.bg.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 21 юни 2018 г. включително.

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.


Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 12.07.2018 г.

 Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.003. „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“