Одобрени са резултатите от българското участие във видеоконференции на ресорни министри от страните членки на ЕС

Редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство се проведе на 22 - 23 март в гр. Брюксел

Министерският съвет одобри резултатите от участието на българска делегация в неформална съвместна видеоконференция на министрите на външните работи и министрите на вътрешните работи на ЕС, проведена на 15 март. В доклада са представени резултатите от дискусията относно външното измерение на миграционната политика на ЕС в рамките на Новия пакт на ЕС по миграцията и убежището.

Неформална видеоконференция на Съвета на ЕС по околна среда беше проведена на 18 март. Министрите приветстваха Европейската стратегия за адаптация към изменението на климата, която очертава дългосрочните възможности за преход към устойчиво общество и адаптация към неизбежните последици от климатичните изменения. В рамките на обмена на мнения акцент беше поставен върху нуждата от отразяване на целите за адаптация във всички политики, оценката на рисковете и загубите, ролята на дигитализацията, мерките за защита на биоразнообразието, както и върху значението на финансовите и фискални мерки на европейско и национално ниво.

Министрите обмениха мнения за ролята на Механизма за възстановяване и устойчивост в контекста на екологизирането на Европейския семестър. В хода на дискусията беше подчертана възможността, за интегриране на екологичните съображения в по-широките икономически и инвестиционни политики.

В рамките на неформалната видеоконференция беше проведен и политически дебат по предложението за Регламент относно батериите и отпадъците от батерии. Сред основните въпроси, предмет на обсъждане, се откроиха нивото на амбиция и изискванията за устойчивост, безопасност и за надлежна проверка, както и приносът към намаляването на въздействието върху околната среда и социалното въздействие на всички етапи от жизнения цикъл на батерията.

Съвета „Общи въпроси" проведе заседание на 23 март чрез видеоконферентна връзка. Съветът подготви видеоконферентното заседание на Европейския съвет на 25-26 март 2021 г., включващо темите COVID-19, единен пазар, индустриална политика, цифровизация и икономика, ситуацията в Източното Средиземноморие, и отношенията ЕС-Турция. Заявена бе подкрепа за създаването на „цифров зелен сертификат" и надежда за неговото приемане до юни 2021 г. Паралелно с това бе отправен и призив за отчитане на националните специфики на отделните държави членки. ЕК представи и обобщителния доклад от дискусиите в отделните формати на Съвета и актуализираната пътна карта по Европейския семестър за 2021 г.

Редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство се проведе на 22 - 23 март в гр. Брюксел, Кралство Белгия. В областта на земеделието, основен акцент беше дебатът по реформата на бъдещата Обща селскостопанска политика. Съветът обмени мнения относно подготовката на Стратегическите планове по Обща селскостопанска политика. Множество делегации считат препоръките на Европейската комисия за добра отправна точка при разработването на Стратегическите планове, но подчертаха, че Плановете ще се основават предимно на национални приоритети, специфики и SWOT анализ. Министрите категорично заявиха своето предпочитание към Нов модел на прилагане, който осигурява достатъчно гъвкавост за държавите членки относно програмирането на техните интервенции за подкрепа. Те призоваха Председателството да остане близо до принципите, договорени и залегнали в общия подход на Съвета от октомври 2020 г.

Във връзка с фитосанитарните мерки за защита срещу вредители по растенията, представляващи заплаха в селското стопанство, делегациите подчертаха необходимостта от повишаване на осведомеността относно здравето на растенията и важността да се идентифицират опасните вредители по-рано.

По отношение на употребата на агенти за биологичен контрол (макроорганизми) срещу вредители по растенията, Съветът изрази широка подкрепа за работата на Председателството в тази посока. Постигна се консенсус, че тези агенти представляват надеждна алтернатива на химическите пестициди и могат да допринесат за постигането на определени цели на Европейската зелена сделка и Стратегията „От фермата до трапезата“.

България се присъедини към съвместна декларация, предложена от Испания, относно необходимостта от осигуряване на допълнителни средства за лозаро-винарския сектор, засегнат от COVID-19 кризата и налагането на американските мита. В дебатите, по отношение обхвата на бъдещата Стратегия на Европейския съюз за горите след 2020 г., по-голямата част от министрите подчертаха необходимостта от насърчаване на устойчивото управление на горите и тяхната многофункционална роля в рамките на предстоящата Стратегия.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.