ОСП - ОТ ПОЛЗА ЗА ВСИЧКИ НАС!

АГРО ТВ стартира информационна кампания в партньорство с www.agro.bg и списание АгроКомпас

През месец юли 2019 г. АГРОТВ стартира Информационна кампания „ОСП - от полза за всички нас", която се изпълнява в партньорство с www.agro.bg и списание АгроКомпас, с финансовата подкрепа на ГД „Земеделие и развитие на селските райони" на Европейската комисия.

Кампанията е финансирана в рамките на покана за представяне на предложения (2018/C 395/03) относно информационните мерки в областта на Общата селскостопанска политика.

Основната цел на кампанията „ОСП - от полза за всички нас", която ще се изпълнява в продължение на една година, е да се изтъкнат ползите от подкрепата на ОСП не само за пряко свързаните със земеделието субекти, но и за широката общественост (най-вече млади хора). Така тези по-широки обществени кръгове ще осъзнаят същността на европейската земеделска политика, благодарение на която всички граждани на Общността имат достъп до качествена и здравословна храна, опазена природа, ландшафт и биоразнообразие, развити селски райони и местна икономика.

Посредством аудио-визуални и печатни материали ще се покаже ролята на ОСП като една от най-важните политики на ЕС. Тя представлява партньорство между селското стопанство и обществото, както и между Европа и нейните земеделски производители. Тя е обща политика за всички граждани и държави от ЕС.

Чрез кампанията ще разберете как ОСП гарантира:

  • Подкрепа на доходите на земеделските стопани
  • Развити селски райони и местна икономика
  • Устойчиво управление на природните ресурси
  • Продоволствена сигурност за гражданите на ЕС
  • Достъп до качествена храна
  • Опазена природа, ландшафт и биоразнообразие
  • Стабилност на икономиката на страната