Представят мерките от Ос 3 на ПРСР в община Главиница

Експерти ще дадат разяснения за начина на управление на проектите и отчитането им

Министерството на земеделието и храните ще проведе информационна среща в град Главиница по Прорамата за развитие на селските райони. Тя ще състои днес, 27 февруари, в залата на общината от 9.30 часа. За участие са поканени всички заинтересовани лица и бенефициенти.

По време на информационната среща, експерти по ПРСР ще запознават на място участниците с възможностите за кандидатстване, допустимите инвестиции и финансирането по ПРСР. Ще дадат разяснения за начина на управление на проектите и отчитането им.

Експертите щепредставят следните мерки:

  • Мярка 311 – „Разнообразяване към неземеделски дейности”;
  • Мярка 312 – „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятие”;
  • Мярка 313 – „Насърчаване на туристически дейности”;
  • Мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”;
    Мярка 322 – „Обновяване и развитие на населените места”.

По същото време в открит информационен пункт пред община Главиница,  ще се информират както гражданите, така и потенциални бенефициенти, за новостите по Програмата и за приема на заявления по нея. Всеки може да  получи рекламно-информационни материали, както и да поиска обратен писмен отговор на конкретен въпрос, касаещ мерките 311, 312, 313, 321 и 322.