1. Начало
  2. Новини
  3. Институции
  4. Проект на новия Закон за горите

Проект на новия Закон за горите

Законопроектът е структуриран в 18 глави

Проектозакон за горите

Министерство на земеделието и храните публикува на интернет страницата си проекта на Закона за горите в два варианта, в зависимост от това дали горските предприятия ще бъдат 1 или 6, след приключване  на процедура по вътрешно ведомствено съгласуване.

Законопроектът е структуриран в 18 глави и с него за първи път ще бъдат разделени контролните функции от стопанските дейности в горите. Изпълнителната агенция по горите и нейните структурите ще осъществяват само контролни функции върху всички собственици на горски територии, като е премахната възможността същите да участват пряко и косвено в управлението на държавните предприятия.
   
В проектозакона за управление на горските територии, държавна собственост, се предвижда създаване на държавно предприятие или предприятия по чл.62, ал. 3 от Търговския закон. Предприятията ще имат двустепенна структура – централно управление и териториални поделения (съществуващите към момента държавни горски и ловни стопанства). С цел запазване на държавното имущество и собственост, са въведени редица защитни разпоредби – забрана за предприятията да извършват разпоредителни сделки с горски територии, да осъществяват ипотеки и залози върху тях, да създават търговски дружества, както и да участват в тях, забрана за откриване производство по несъстоятелност и за приватизация.

За обезпечаване на финансова стабилност и осигуряване на целеви инвестиции в горските територии, законът предвижда в предприятията да се формират следните фондове: “Инвестиции в горите”, “Резервен” и “Управление на държавния дивидент”. Фондовете ще се разходват за ясно определени и разписани дейности, след решение на министъра на земеделието и храните, а за фонд „Управление на държавния дивидент” - и на министъра на финансите.

Продажбата на горски територии – частна държавна собственост ще бъде ограничена. Тя се допуска само за прекратяване на съсобственост върху горски територии между държавата и трети лица, както и в случаите, когато горската територия има влязъл в сила общ устройствен план и е предвидено промяна на предназначението на територията.

Намалява се възможността за извършване на разпоредителни сделки, водещи до намаляване площта на горските територии, за сметка на предоставянето им под наем, аренда, учредяване право на строеж без промяна на предназначението, сервитути и право на ползване. Въвежда се и забрана за промяна на предназначението и извършване на строителство в имоти, придобити чрез замяна от държавата. В проектозакона строителство в горските територии ще се допуска само за обекти, свързани непосредствено с управлението и стопанисването на горите и дивеча и за които не е необходимо промяна на предназначението на горските територии. В него е създаден и  ред за прехвърляне собствеността върху автомобилни горски пътища между държавата и общините, с цел общините да кандидатстват за финансиране по различни програми. 

За първи път в проектозакона са регламентирани горската сертификация, достъпът до горите, браншовите организации в горския сектор, професионалното обучение, квалификация и преквалификация, горските сдружения и обществените екосистемни ползи от  горските територии. А управлението на държавните гори, общинските гори, както и на горите - собственост на физически и юридически лица  е разписано в отделни глави.

Разработеният законопроект не предвижда приемане на Правилник за прилагането му. Специалните изисквания за извършване на дейностите в горските територии е предвидено да се регламентират в наредби, каквато е и европейската практика.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.