Проведе се среща между ръководството на Изпълнителна агенция по горите и Норвежка горска група

Бяха обсъдени възможностите за укрепване на двустранното сътрудничество

Днес в Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) бе проведена среща между ръководството на Агенцията и на Норвежка горска група (НГГ). От страна на ИАГ взеха участие инж. Тони Кръстев – Изпълнителен Директор, инж. Димитър Баталов – Директор Дирекция „Опазване на горите и лов“, инж. Николай Василев – началник отдел „Проекти и стратегическо планиране“, г-жа Петя Славчевска – старши експерт в отдел „Международни дейности“, от страна на Регионална дирекция по горите гр. Кърджали участие взе инж. Васко Райчинов, и от страна на НГГ – Управляващият Директор – г-н Ойстейн Аасаарен.

Цел на срещата беше обсъждането на възможности за укрепване на двустранното сътрудничество, в т.ч. евентуалното кандидатстване с проектно предложение по отворена покана по Програма БГ 03 „Биологично разнообразие и екосистемни услуги“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. По време на срещата бяха набелязани възможностите за реализиране на проектна идея и страните заявиха желание да работят съвместно по посока обмяна на информация, опит и най-добри практики, включително чрез съвместно изпълнение на проекти с външно финансиране.