РИОСВ – Пазарджик издаде наказателни постановления за над 32 000 лева

От началото на годината са предприети действия по 9 сигнала

От началото на годината Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пазарджик е съставила 4 акта, наложени са имуществени санкции и са издадеНИ 10 наказателни постановления, с които са наложени три глоби и седем имуществени санкции в общ размер 32 500 лв. Експертите са извършили 62 контролни проверки в 52 промишлени обекта. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 19 предписания.

За извличане на скално-земни маси от отвал „Изток” на закрития рудник „Влайков връх”, с. Елшица без да е проведена процедура по оценка за съвместимост, е съставен акт по Закон за биологичното разнообразие. За нарушения на Закона за управление на отпадъците – нерегламентирано изгаряне на отпадъци и съвместно съхраняване на опасни и неопасни отпадъци са съставени актове на две фирми. Съставен е акт по Закона за водите за отпадъчни води със съдържание, превишаващо индивидуалните емисионни ограничения по показатели „химическа потребност от кислород” и „сулфати”.

През януари и февруари приоритетни са били контролните проверки на юридически лица с издадени разрешителни и регистрационни документи за дейности с отпадъци и на лица, които образуват от дейността си производствени и опасни отпадъци. За разрешителни, издадени за ползване на воден обект, за заустване на отпадъчни води и спазването на определените с разрешителните индивидуални емисионни ограничения, също се следи строго. Контролират се и изискванията за използвано от операторите оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове и озоноразрушаващи вещества. От началото на годината са предприети действия по 9 сигнала, постъпили на „зеления“ телефон на инспекцията.