Състояние на водните обекти в страната към 15 часа на 19 януари

Състояние на комплексните и значими язовири

Към 15 часа на 19 януари  няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени  на комплексните и значими язовири и съоръженията към тях.

Язовири с процент на запълване над 90%:

 • язовир „Студен кладенец” – обем – 373,429 млн.м3, свободен обем – 14,344млн.м3. Общ приток 99,099 м3/сек, като чрез работа на ВЕЦ се освобождават 99,099 м3/сек
 • язовир „Ивайловград” обем – 172,120 млн.м3. Общ приток 167,772 м3/сек, като чрез работа на ВЕЦ се освобождават 278,334 м3/сек, а чрез преливник по 64,500 м3/сек.
 • язовир „Пчелина“ – прелива целогодишно – без проблеми
 • язовир „Камчия“ – обем – 218,162 млн.м3, свободен обем –15,388 млн.м3.
 • язовир „Цанков камък“ - обем – 104,233 млн.м3, свободен обем – 6,475 млн.м3. Общ приток 44,936 м3/сек, като чрез работа на ВЕЦ се освобождават 42,714 м3/сек.
 • язовир „Боровица“ – обем -27,300 – без проблеми

Наличният завирен обем в язовирите според основното им предназначение е както следва:

 •  питейно-битово водоснабдяване – 80,8% от общия обем
 •  напояване – 56,2% от общия обем
 •  енергетика – 77,9% от общия обем

Състояние на реките и общинските язовири към 15 часа на 19 януари

По информация от НИМХ-БАН, водните количества на реките в по-голямата част от страната са около праговете за високи и средни води.  При гр. Елхово е обявен оранжев код /риск за тревога/,  за което са информирани компетентните власти на Република Турция. Съгласно системата за ранно предупреждение при наводнения за водосбора на река Тунджа в 8 часа на 19.01.2016 г.  при гр. Елхово,  водното количество  е 99,458 куб.м при ниво 327 см с тенденция към повишаване, като се очаква да се задържи над този праг до 22.01.2016 г.

Дунавски  район

По данни на оперативните дежурни към 14:30 часа днес в областните, общинските администрации и дежурните на РД “ПБЗН“ през изминалото денонощие,  вследствие на падналите валежи във водосборите на реките, се наблюдава повишение на водните им нива на територията на Басейнова дирекция “Дунавски район“ (БДДР - Плевен), при което водните течения протичат в речните легла. Към момента няма получени сигнали за критични водни  нива и опасност от наводнения от речните течения.

Вследствие на прекъснато ел. захранване, причинено от обилния снеговалеж, придружен със силен вятър е нарушено водоснабдяването в общ. Никола Козлево – с. Ружица, област Шумен.

Възстановено е водоснабдяването в област Ловеч на с. Катунец, общ. Угърчин, както и в област Шумен на 15 населени места общ. Венец – с. Черна, с. Боян, с. Денница, с. Страхилица, с. Габрица и с. Черноглавци; общ. Никола Козлево - с. Никола Козлево, с. Каравелово, с. Красен дол, с. Пет Могили, с. Църквица, с. Цани Гинчево, с. Крива река, с. Вълнари и с. Векилски.

Няма получени сигнали за критични водни нива по язовирните стени на язовирите на територията на БДДР-Плевен.

Язовирите разполагат със свободни (ретензионни) обеми за поемане на високи води. Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение и няма получени сигнали за критични водни нива.

Към 14.30 часа днес за река Дунав в българския участък към момента няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с водното ниво на реката и вредното въздействие на водите.

Черноморски район

Състояние на язовирите /без тези по Приложение 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите/ - критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях:

За осигуряване на свободен обем се изпускат:

Общ. Бургас - яз.„Курбара дере”, яз.„Дермен дере” яз. „Арнут дере 1“; яз. „Арнут дере 2“; яз. „Аязмото“, яз. „Мандра” ;

Общ. Айтос – яз. “Парка”, яз.„Джелеб кайряк”, яз.„Джелеб кайряк 1”, яз.„Джелеб кайряк 2”, яз.„Таушан Кайряк”, яз.„Съдиево”, яз. „Алана”, яз. „Главата”, яз. „Мъгленски път”, яз.„Текме тарла”, яз.„Дермен дере”, яз.„Над селото”, яз.„Под селото”, яз.„Аладъна”, яз.„Топалака”, яз.„Езерото”, яз.„Римски път”, яз.„Боаза1”, яз.„Боаза 2”, яз.„Мръсният”, яз.„Меселим 1”, яз.„Меселим 2”,  яз.„Месели 3”, яз.„Широката река”, яз.„Между реките”;

Общ. Карнобат – язовир в имот № 000013, землище на с. Драганци, яз.„Детелина”, яз. „Крушево“, яз. „Барган“, яз. „Памуклията”, яз. „Помпена станция”, яз. „До селото”

Общ. Камено - яз. „Трояново”, яз. „Санър дере”, яз. „Кокичена могила 1” и яз. „Овощна градина”;

Общ. Созопол - яз.„Голяма Круша 1”; яз.„Голяма Круша 2”, яз. „Факуда”, яз. „Синята вода”

Общ. Шумен – яз.“Шумен“ и яз.“Дибич“;

Общ. Хитрино – яз.“Развигорово“;

Общ. Провадия – яз.“Черковна“;

Общ. Долни чифлик – яз.“Д.чифлик“, яз.“Г.чифлик“ и яз.“Пчелник“

Общ. Дългопол – яз.“Елешница“;

Преливат през преливника и се изпускат:

Общ. Приморско – яз.“Ново Паничарево“- изпуска се с 0,8 м3/сек. и прелива с 0,69 м3/сек..

Няма друга постъпила информация за преливащи язовири на територията на БДЧР.

Състояние на реките – Няма данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения. Няма  данни за критични ситуации по Черноморските реки и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Източнобеломорски район

През изминалите часове обстановката в Източнобеломорски район остава затруднена при зимни условия, с тенденция за нормализиране в повечето райони.

Басейн на река Марица

Тенденцията за успокоение на нивата при река Марица и притоците ѝ се запазва и през изминалите часове.

Община Мирково

Язовирите са под контрол. Няма информация за преливащи язовири. Няма постъпили сигнали за възникнали проблеми свързани с високи води.

Община Стрелча

Нивото на Стрелчанска Луда Яна е вече с нормални за сезона граници, язовирите са под контрол.

По информация от ИРМ Хасково:

Всички реки в района бележат понижение. Данните са от последни замервания:

 • р. Харманлийска – 220 см (понижение с около 130 см от предния ден);
 • р. Марица при Харманли – 250 см (понижение с около 60 см);
 • р. Сазлийка при Симеоновград – понижение с нови около 30 см;
 • р. Олу дере  също бележи понижение.

По информация от ИРМ Стара Загора:

Обстановката в района се нормализира , няма постъпила информация за възникнали аварийни ситуации.

 Басейн на река Тунджа

Реките в басейна на Тунджа остават все още с високи нива. Към 15 часа днес:

 • река Тунджа при Елхово – 339 см – 109,927м3/сек
 • река Тунджа при Ямбол е понижила нивото си с около 20-30 см и сега е на 3343 см, 61,944 м3/сек;
 • река Мочурица при Чарда – 332 см – 36 м3/сек
 • река Тунджа при Елхово е повишила нивото си с 60 см спрямо 15 часа на 18 януари, няма постъпила информация за възникнали проблеми, свързани с високи води;
 • река Поповска при Попово, общ. Болярово, е излязла от коритото си и е заляла 30 къщи и дворни места. Само 6 от къщите са обитаеми.  Причината за разлива е непочистената река. Междуведомствената комисия е правила  могократно предписания за почистване на речния участък, но общината очаква финансиране.

Басейн на река Арда

Остават високи все още нивата на реките от басейна на Арда, с тенденция за понижение. Състоянието на реките и дигите е нормално.Нивата на реките се понижават постепенно.Няма нова информация за други критични участъци по диги и укрепителни съоръжения.

Западнобеломорски район

На ”оперативния” телефон на Басейновата дирекция  няма постъпили сигнали за  критични водни нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях,  както и за критични нива и възникнали аварийни ситуации по реките и за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения. Няма засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Няма данни за преливане на вода през преливниците на големите язовири, с изключение на яз.”Пчелина”.

Няма подадена информация от граждани и фирми към териториалните звена на служба ПБЗН – Благоевград, Кюстендил, Перник и Смолян, Областните администрации и общините, за възникнали бедствени или аварийни ситуации вследствие негативното въздействие на водите.

Информация от други ведомства свързана с вредното въздействие на водите

МРРБ

В населените места, където е нарушено подаването на питейна вода, вследствие на обилните валежи на 16.01. и 17.01.2016 г., се работи по възстановяването на скъсаните външни водопроводи.

МТИТС 

Към 15.00 ч. на 19.01.2016 г. няма постъпила информация във връзка, вредното въздействие на водите в железопътната инфраструктура.

„Напоителни системи“ ЕАД

Няма проблеми по съоръженията към язовири и коригирани речни участъци, стопанисвани от "Напоителни системи" ЕАД.

Извършват се ежедневни обходи и наблюдения по Дунавски диги, вътрешните реки и отводнителните канали, но към момента екипите имат затруднение, поради лошите климатични условия – мокър сняг и снегонавяване.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.