Състояние на водните обекти в страната към 8 часа на 12 май

Няма критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях

Няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към комплексните и значими язовири. Язовирите с процент на запълване над 90% са: „Белмекен-Чаира“, „Доспат“, „Въча“, „Александър Стамболийски“, „Йовковци“, „Ясна поляна“, „Асеновец“. Без опасност преливат „Пчелина“, „Боровица“ и „Среченска бара“ (целогодишно) и яз. „Камчия“. Наличният завирен обем в язовирите според основното им предназначение е както следва:

  •  питейно-битово водоснабдяване – 87,5% от общия обем;
  •  напояване – 69,3% от общия обем;
  •  енергетика – 84,4% от общия обем.

Състояние на реките и общинските язовири

Дунавски  район

По поречието на Огоста и западно от реката:

Река Скът при гр. Мизия, Врачанска област е с повишено водно ниво в следствие на падналите валежи и формиралия се повърхностен отток, но протича в речното си легло. Организирано е постоянно наблюдение.

Яз. „Рогозен 1” в землището на с. Рогозен, община Хайредин, област Враца не прелива през преливника. Изпускат се водни маси  през временните сифонни преливници с около 3 м3/сек.

Яз. „Бързина” в землището на с. Бързина, община Хайредин, област Враца прелива през преливника си с около 2 м3/сек. Язовира е с отворен основен изпускател. Водните обеми се отвеждат безпроблемно по отводящите им дерета. Организирано е постоянно наблюдение.

Река Огоста при с.Хайредин е повишила  нивото си, но протича в речното корито.

По поречието на р.Вит:

Язовирите Тученица-1“ и „Тученица-2“, землището на с. Тученица, област Плевен се изпускат контролирано с минимални водни количества за осигуряване на ретензионни обеми. Водните обеми се отвеждат безпроблемно по отводящите им дерета. Организирано е постоянно наблюдение.

По поречието на р.Осъм:

В резултат на падналите интензивни валежи и повишеното водно ниво на р. Осъм се е получило обрушване на бермата и компроментиране на участък от корекцията на реката – лява дига в землището на с. Йоглав, община Ловеч. Няма наводнени прилежащи терени, населени места и инфраструктура. Извършват се аварийно-възстановителни работи по отклоняване течението на реката за предотвратяване скъсването на дигата и причиняване на наводнение.

През изминалото денонощие за останалите реки на територията на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен се наблюдават повишени водни нива, вследствие на повърхностен отток от водосборните им области, като речните течения протичат в речните легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД „ПБЗН” няма получени други сигнали за критични водни  нива и аварийни ситуации от речни течения. Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по останалите язовирни стени на язовирите на територията на БДДР - Плевен. Язовирите, които са определени  в предаварийно състояние са под постоянно наблюдение. Водните нива на реките не създават опасност от наводнение към момента.

Река Дунав

Към  7:30 ч. по данни на оперативните дежурни в крайдунавските областни, общински администрации, дежурните на РД „ПБЗН“ и „Напоителни системи” ЕАД се наблюдава повишение на водните нива на реките, вливащи се в р. Дунав, на територията на БДДР - Плевен, при което водните течения остават в речните легла. Отводнителните помпени станции (ОПС), стопанисвани от крайдунавските клонове на ”Напоителни системи” ЕАД са в работен режим. Водното ниво в корегираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.

Черноморски район

Няма критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях:

Няма постъпила актуална информация и данни за критични нива и аварийни ситуации и за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения. Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Източнобеломорски район

По данни на системата за ранно предупреждение за водосбора на Марица и Тунджа, няма очаквани повишения на двете реки до достигане на ниво на тревога. По данни на системата за ранно предупреждение за водосбора на Арда, няма прогнозирани значителни повишения. Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Западнобеломорски район

На „оперативния” телефон на БД „ЗБР” няма постъпили сигнали за критични водни нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични нива и възникнали аварийни ситуации по реките, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите. Няма подадена информация от граждани и фирми към териториалните звена на служба ПБЗН – Благоевград, Кюстендил, Перник и Смолян, Областните администрации и общините, за възникнали бeдствени или аварийни ситуации вследствие негативното въздействие на водите.

До 8 ч. днес няма постъпила информация от МТИТС във връзка с вредното въздействие на водите в железопътната инфраструктура. Коригираните реки и отводнителни канали провеждат нормално водния отток. Няма аварии по обектите за предпазване от вредното въздействие на водите, съобщават от „Напоителни системи“ ЕАД. 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.