Информационна среща по Ос 3 от ПРСР в град Каспичан

За участие са поканени всички заинтересовани лица и бенефициенти

Министерството на земеделието и храните ще проведе информационна среща в град Каспичан по Програмата за развитие на селските райони. Тя ще се състои днес, 21 март, в залата на общината от 9.30 часа. За участие са поканени всички заинтересовани лица и бенефициенти.

По време на информационната среща, експерти по ПРСР ще запознават на място участниците с възможностите за кандидатстване, допустимите инвестиции и финансирането по ПРСР. Ще дадат разяснения за начина на управление на проектите и отчитането им.

Експертите ще представят следните мерки:

мярка 311 – „Разнообразяване към неземеделски дейности”;

мярка 312 – „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятие”;

мярка 313 – „Насърчаване на туристически дейности”;

мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”;

мярка 322 – „Обновяване и развитие на населените места”.

По същото време в открит информационен пункт пред общината в гр. Каспичан ще  се информират както гражданите, така и потенциални бенефициенти, за новостите по програмата и за приема на заявления по нея. Всеки може да получи рекламно-информационни материали, както и да поиска обратен писмен отговор на конкретен въпрос, касаещ мерките 311, 312, 313, 321 и 322.