Български фирми са отличени с екомаркировката на ЕС

Схемата цели популяризирането на продукти и услуги с намалено отрицателно въздействие върху околната среда

Завод за хартия и фирма за почистващи препарати са българските производители отличени с екомаркировка. България няма национална екологична схема и екомаркировката на ЕС е единственият инструмент, чрез който родните производители демонстрират високи екологични показатели и качество на продуктите си. Екомаркировката гарантира на потребителите точна, научно обоснована информация за въздействието на продуктите върху околната среда, подпомагаща информирания им избор.

Европейската схема за екомаркировка се прилага у нас още преди присъединяването на България към ЕС. През 2002 г. изискванията на регламента са въведени в българското законодателство чрез Закона за опазване на околната среда и Наредба № 3 на министъра на околната среда и водите за Националната схема за екомаркировка. От 2007 г. регламентът на ЕС по схемата за екомаркировка се прилага директно у нас.

Следващата година се навършва четвърт век от създаването на схемата за екомаркировка на ЕС, учредена през 1992 г. и част от политиката на Общността за устойчиво потребление и производство. Схемата е доброволна и цели популяризирането на продукти и услуги с намалено отрицателно въздействие върху околната среда.

Рамката на Схемата е определена с Регламент № 66/2010 на ЕП от 25 ноември 2009 г. Критериите, на които даден продукт следва да отговаря, за да получи екомаркировката на ЕС, и начините за доказване на съответствие, се публикуват с решения на ЕК. Досега са установени критериите за екомаркировката на ЕС за 30 продуктови групи – почистващи химически препарати (детергенти), хартия, бои и лакове, текстил, обувки, подови покрития, туристически услуги, мебели, смазочни материали.

Критериите се актуализират периодично, за да се отрази напредъка в  използването на по-щадящи природата материали и технологии. В момента се подготвят изисквания и за нова продуктова група – почистващи услуги