1. Начало
 2. Новини
 3. Любопитно
 4. Мярка 212 – Плащания на земеделски производители в райони с природни ограничения, различни от планинските

Мярка 212 – Плащания на земеделски производители в райони с природни ограничения, различни от планинските

Бюджетът по мярка 212 за периода 2007–2013 г. е 38 869 706 евро

* Видео по темата може да видите ТУК

България има относително малка територия, но се отличава с твърде голямо разнообразие на природните условия. Те са свързани с географското положение, разнообразието на релефа и структурата на почвата. В резултат на това са обособени много микрорайони, които съчетават различни природни фактори, влияещи върху земеделското производство.

Един от факторите, които оказват пряко влияние на земеделската дейност, е почвеното плодородие. В България продуктивността на земята се измерва в категории от 1 до 10, като 1-ва категория е с най-висока продуктивност. Районите с ниска продуктивност имат ограничен потенциал за отглеждане на различни култури, в тях се налагат допълнителни производствени разходи и като цяло те имат по-ниски икономически показатели в земеделието, поради което се налага компенсирането на земеделските стопани за природните ограничения, резултат от по-ниския потенциал на почвите.

Цели на мярка 212
 •  Да съдейства за рационално използване и съхранение на биологичното разнообразие и за устойчивото развитие на поземлените и другите природни ресурси в другите необлагодетелствани райони
 •  Да поддържа земеделските дейности в „другите” необлагодетелствани райони и да предпази земите от изоставяне и почвена ерозия.
 •  Да подпомогне поддържане на привлекателността на ландшафта.
 •  Да намали обезлюдяването в тези райони.
Критерии за определяне и географски обхват


Необлагодетелстваните райони, които са в обхвата на мярка 212, са определени въз основа на ниската продуктивност на земеделската земя. Стойностите на този критерий се измерват в категории, обусловени от бонитетната оценка. В нея са взети предвид природните условия, които ограничават почвеното плодородие и представляват сбор от почвени и климатични условия, които характеризират вегетационния процес на даден район. Бонитетната оценка показва дали земите са подходящи за отглеждане на дадена култура или група култури.

Всяко землище е оценено спрямо средно претеглената категория на земята му. Като „други” необлагодетелствани райони се определят землища, които имат средно претеглена категория на земеделската земя 80% от средната за страната или по-ниска и които не са определени като „планински необлагодетелствани райони”. Според системата за оценка на бонитета, това е земеделската земя от 6-а до 10-а категория при средна категория за страната 5,3.

Условия за избираемост:

По мярка 212 могат да кандидатстват  земеделски стопани – физически или юридически лица. Те трябва:

 • Да бъдат регистрирани като земеделски стопани по реда на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК);
 • Да ползват минимум 1 ха (10 декара) земеделска земя, собствена, наета или арендувана, при минимален наблюдаван размер на парцела 0,1 ха от ИСАК.
Условия за подпомагане:
 • Да спазват условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.
 • Поне 5 години след първото плащане да извършват своята земеделска дейност в необлагодетелстваните райони.
Преходен механизъм за ползване на общи пасища (мери):

Компенсаторните помощи за площи, използвани съвместно от няколко земеделски стопани за паша на животни, могат да бъдат отпускани на всеки от въпросните земеделски стопани, съразмерно с използването или на правото на ползване върху земята.

Размер на помощта:

Бюджетът по мярка 212 за периода 2007–2013 г. е 38 869 706 евро. Плащанията за необлагодетелствани райони, различни от планинските до 50 ха са 50 евро/ха и от 50 до 100 ха са 20 евро/ха.

Заявления за подпомагане по мерки 211 и 212 се подават съгласно изискванията на Наредба № 107 от 2006 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ. Едно и също лице може да кандидатства за подпомагане по реда на тази наредба веднъж през една календарна година.

line

Материалът е публикуван по съвместен проект "ОСП - европейският модел за рентабилно земеделие", между Продуцентска къща "Агромедия" и Европейската комисияОСП
Европейският модел за рентабилно земеделие
ОСП
Европейският модел за рентабилно земеделие
ОСП
Европейският модел за рентабилно земеделие
ОСП
Европейският модел за рентабилно земеделие
...
повече информация

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.