1. Начало
  2. Новини
  3. Любопитно
  4. Подобряване на конкурентоспособността и качеството на живот в селските райони чрез мерки 321 и 322 от ПРСР

Подобряване на конкурентоспособността и качеството на живот в селските райони чрез мерки 321 и 322 от ПРСР

Процедурите по кандидатстването да бъдат по-достъпни и опростени

* Видео по темата може да видите ТУК
* Други статии по темата...

По мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението на селските райони” до момента са подадени над 500 проекта

Влошеното качество и ограниченият достъп до ин­фраструктура и услуги за населението и икономика­та оказват негативно влияние върху конкурентоспо­собността на селските райони. Анализът показва, че нивата на услугите в селските райони са значително по-ниски от тези в урбанизираните територии и са да­лече от средните нива за ЕС. Достъпността до селски­те райони се ограничава от лошото качество на об­щинските пътища, които са важни за връзките между населените места вътре в общините. Това е следствие на недостатъчните инвестиции за поддръжката и об­новяването им след 1989 г. Лошото качество на пъ­тищата повишава времето за пътуване и подчертава слабите страни на териториите, намалява тяхната икономическа и социална привлекателност. Подобря­ването на достъпа е ключово условие за икономиче­ския растеж и разнообразяването в селските райони, в т.ч. развитието на туристическия им потенциал. Ре­конструкцията на съществуващата водоснабдителна и разширяването на канализационната мрежа са ва­жни за опазване на околната среда и за подобряване нивото на услугите, предоставяни на населението. Не­добре развитите социални услуги и ограничените въз­можности за достъп до култура и отдих влияят върху жизнения стандарт в селските райони и допринасят за намаляването на населението.

Целта на мярка 321 е едновременно да подобри средата за раз­витие на бизнес и условията за живот. Мярката насочва подкрепа­та си към проекти, определени като приоритетни в Общинските планове за развитие за периода 2007-2013 г. Очаква се тя да даде тласък на местните икономики и да задържи младите и предприем­чиви хора в селските райони. Инвестициите по мярката ще оживят и ускорят икономическата, соци­алната и културната интеграция. Мярката предоставя подкрепа за инвестиции, целящи подобряване на основните услуги за икономи­ката и населението в селските ра­йони. Подкрепата е за създаване на основни услуги, отнасящи се до едно селище или група от населе­ни места и свързаното с това обез-печаване/рехабилитация на местна малкомащабна инфраструктура.

Дейностите, свързани с изграж­дане на водоснабдителна и кана­лизационна мрежа, се изпълняват в населени места с до 2 000 екви­валентни жители на територията на 231 селски общини. Всички останали дейности, предвидени в мярката, се изпълняват в 178 сел­ски общини, които не са включени в градските агломерационни ареа­ли.

Бенефициенти могат да бъдат общини, юридически лица с несто­панска цел, читалища. Субсидия­та е 100% за проекти на общините и за проекти на юридически лица с нестопанска цел и на читалища за негенериращи приходи проекти в обществен интерес. 70% от общите допустими разходи се изплащат за други проекти на неправителстве­ни организации и на читалища при спазване на размерите и условията за правилата за минимална помощ (йе т1п1т1$ аШ) (Регламент на ЕК №1998/2006). Максимално до­пустимите разходи за проект на общините са 3 млн. евро, а за про­ект на неправителствени организа­ции и читалища - 500 000 евро.

По мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места" към момента са подадени 296 проекта

Населените места и селските райони могат да бъдат успешни и устойчиви, само ако жителите им живеят и работят в тях и имат възможност да си взаимодействат, пътуват и създават своите домове в тях. Те могат да бъдат привлекателни за туристи, само ако цялостна­та среда е безопасна, устойчива и с високо екологич­но качество. Зелените площи, улиците и площадите в селските райони оказват силно влияние върху качест­вото на живот на хората. Тези пространства предоста­вят възможности за физически упражнения, социални контакти, отмора и спокойствие. Добре поддържаните зелени площи и паркове могат да се превърнат в най-предпочитаните и характерни черти на селските ра­йони. Те трябва да се превърнат в привлекателни за живот места, в противен случай въпреки запазената околна среда и екологичните аргументи жителите на селските райони ще продължат да се преселват в гра­довете. Чрез подобряване облика на населените места в селските райони ще се подобри качеството на живот в тях и ще се подобрят условията за създаване на ус­пешен бизнес. В резултат на това мярката ще ускори процесите на развитие на местните икономики и ще ограничи бързото обезлюдяване на селските райони.

Мярка 322 е насочена към физическото обновяване на насе­лените места от селските райони и цели да подпомогне разширяването на възможностите за почив­ка, да повиши привлекателността им чрез изграждане или възстановяване на общодостъпните зелени площи, вертикалната им планировка, площа­ди, улично осветление, пешеходни зони. Мярката се прилага в 178 об­щини, които не са включени в град­ските агломерационни ареали.

Бенефициенти могат да бъдат об­щини, юридически лица с нестопан­ска цел, читалища; граждански сдру­жения на юридически и физически лица, основани с цел обновяване на фасадите на частни сгради и приле­жащите им пространства; местни по­деления на вероизповедания, които могат да кандидатстват за обновяване и ремонт на сгради с религиозно зна­чение. Субсидията е 100% за проек­ти на общините, както и за проекти на юридически лица с нестопанска цел, на читалища и на местни поделения на вероизповеданията за негенери-ращи приходи проекти в обществен интерес; 70% се изплащат за проекти на неправителствени организации, читалища и местните поделения на вероизповеданията; 50% е субсиди­ята от общите допустими разходи за проекти на граждански сдружения на юридически и физически лица, осно­вани с цел обновяване на фасадите на частни сгради и прилежащите им пространства.

Максималните допустими разхо­ди за проект на общините са 1 млн. евро, а за проекти на неправителстве­ни организации, читалища и граж­дански сдружения на юридически и физически лица и местните поделе­ния на вероизповедания - 500 000 евро.

line

Материалът е публикуван по съвместен проект "ОСП - европейският модел за рентабилно земеделие", между Продуцентска къща "Агромедия"и Европейската комисия...повече информация

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.