Семинар за качество и безопасност на храни, напитки и фуражи ще събере експерти в Пловдив

Програмата на курса обхваща теми, които дават познания за най-често срещаните видове патогенни микроорганизми в храните

Осмото издание на утвърдилия се обучителен семинар на тема “Съвременни аналитични подходи за осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“ ще се проведе от 21 до 24 юни 2016 г. в Университета по хранителни технологии в гр. Пловдив.

Семинарът е съвместна инициатива на Центъра за обучение по качество и безопасност на храните, катедра Биотехнология на УХТ и Българската агенция по безопасност на храните.
Обучението е насочено към представители на химични и микробиологични лаборатории, мениджъри по управление на качеството в  хранителни, фармацевтични и други производства, служители в контролни органи, научни институти и висши училища, докторанти и студенти. Целта му е да предостави теоретични и практически знания за съвремените аналитични методи за бързо установяване и количествено определяне на химични и микробиологични опасности в храни, напитки, фуражи и води.

Осмото издание на семинара разширява експретната си стойност с международното участие на проф. д-р Петер Распор - ръководител на Институт по хранене и здраве към Приморски университет в Словения и зам.-декан по изследователски програми и международно сътрудничество към Факултет по здравни науки. Безспорен капацитет в областта си, проф. Распор ще представи пред българска аудитория добрите практики при управлението на безопасността на храните и алтернативните методи в микробиологичното изследване на храни.

Теоритичните и практически занятия по време на семинара се водят от хабилитирани преподаватели от УХТ - Пловдив, Съвместен геномен център - София, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Тракийски университет - Стара Загора, служители на Българската агенция по безопасност на храните и Националния център по обществено здраве и анализи.

Програмата на курса обхваща теми, които дават теоретични познания за най-често срещаните видове патогенни микроорганизми в храните и хигиенните индикатори, за модерните бързи методи за микробиологичен контрол и подходите за тяхното валидиране, както и за изискванията на Българската агенция по безопасност на храните към обектите от хранителната верига. Разглеждат се и принципите на молекулярно-генетичните методи, конкретно полимеразо-верижната реакция (PCR) при контрол на микроорганизми, а също и методите за контрол на микотоксини и други химични опасности в храни, напитки и фуражи.

Практическите занятия включват запознаване с алтернативни методи за микробиологичен контрол на патогени в храни, напитки и фуражи; провеждане на качествено и количествено определяне на патогени със стандартен PCR и q PCR метод, анализ и статистическа обработка на получените резултати; качествено и количествено определяне на микотоксини.

Част от програмата на обучението са фирмени представяния на нови продукти за класически и бързи методи за химичен и микробиологичен анализ. Ще се проведе и изложение на фирми, предлагащи аналитично оборудване, реактиви и консумативи за химични и микробиологични анализи.

Информация за семинара на тема “Съвременни аналитични подходи за осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“ и условията за участие в него, можете да откриете на www.safefoodlab.bg и в Facebook - Безопасност на храните УХТ Пловдив, както и от проф. д-р Ангел Ангелов, Ръководител на Център за обучение по качество и безопасност на храните катедра Биотехнология, УХТ.