ЕК изисква от България да намали равнището на серен диоксид

Комисията отправи официално искане към България и Унгария за пълно транспониране на Директивата за енергийната ефективност

Европейската комисията прие ежемесечния си пакет от решения във връзка с установяването на неизпълнение на законодателството на ЕС от страна на държавите-членки. Пакетът съдържа 205 решения, включително 32 мотивирани становища и 6 решения за предявяване на иск пред Съда на Европейския съюз.
За България Комисията прие мотивирани становища в 4 области: околна среда – за ограничаване на излагането на гражданите на серен диоксид; единно европейско небе – за установяване на санкции за авиокомпании, нарушаващи правилата на ЕС за управление на въздушното движение; пътна безопасност - за обмен на информация за пътните нарушения; енергийна ефективност - за пълно транспониране на Директивата за енергийната ефективност.
 
Европейската комисия изисква от България да намали равнището на серен диоксид (SO2) в околната среда. Това е замърсяващо въздуха вещество от промишлени инсталации, което може да доведе до дихателни проблеми и влошаване на сърдечносъдови заболявания. България е нарушила Директивата за качеството на въздуха, с която държавите от ЕС се задължават да спазват дневни и почасови гранични стойности на концентрация и да изготвят планове за качеството на въздуха с подходящи мерки за понижаване на равнищата на SO2. Гражданите в две зони — една в югозападната и една в югоизточната част на страната — са изложени напрекомерни концентрации на SO2 поне от 2007 г. насам. Мерките, взети в югозападната зона, са били достатъчно ефикасни, за да се приведат стойностите в съответствие със законодателството на ЕС през 2013 г., но в югоизточната зона продължават да се наблюдават прекомерни количества замърсители, вредящи на човешкото здраве.
С мотивираното становище Комисията иска от България да предприеме перспективни,
бързи и ефективни действия, за да изпълни съответните норми възможно най-скоро. Ако
България не предприеме действия в срок от два месеца, случаят може да бъде отнесен до Съда на ЕС.

В областта на околната среда мотивационни становища получиха и Белгия, Испания, Унгария и Кипър. От тях Комисията иска да приложат правилата на ЕС за серните емисии от корабите. От Австрия, Германия и Словакия Европейският орган изиска да предприемат действия срещу замърсяването на въздуха. На Италия ще се наложи да забрани улавянето на птици с мрежи с цел използването им като живи примамки.


Комисията отправи официално искане към България и Унгария за пълно транспониране на Директивата за енергийната ефективност (Директива 2012/27/ЕС). Съгласно тази нея
държавите от ЕС трябва да постигнат определени икономии на енергия през периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г. Те трябва да направят това чрез задължителни схеми за енергийна ефективност или други целенасочени политики за насърчаване наенергийната ефективност в домакинствата, промишлеността и транспорта. Сред останалите изисквания са: енергийни одити на големи компании на всеки четири години, повече права за потребителите по отношение на измерването и таксуването на енергийното им потребление, ежегодно обновяване на поне 3% от сградите на централното правителство и енергийно ефективни обществени поръчки.
Комисията изпрати мотивирано становище до България и Унгария, в което иска те да я уведомят за всички предприети от тях мерки за транспониране на Директивата, която трябваше да бъде транспонирана във вътрешното право до 5 юни 2014 г. Ако не изпълнят своето законово задължение в срок от два месеца, Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу двете държави.

През юли 2014 г. Комисията започна процедури за нарушение срещу 24 държави, които не я бяха уведомили за предприетите от тях мерки за транспониране на
директивата в националните си законодателства (всички държави членки с изключение на Кипър,Италия, Малта и Швеция).

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.