1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. МОСВ актуализира Комплексното разрешително на ТЕЦ “Марица 3”

МОСВ актуализира Комплексното разрешително на ТЕЦ “Марица 3”

В новото КР се разрешава експлоатирането на работния котел на ТЕЦ-а единствено след писмено потвърждение от страна на РИОСВ – Хасково

Министърът на околната среда и водите Борислав Сандов подписа Решение, с което потвърждава актуализацията от 2021 г. на Комплексното разрешително (КР) на ТЕЦ “Марица 3” – Димитровград. Това означава, че електроцентралата ще трябва да работи по разписаните условия по актуализираното КР, в които са заложени мерки и норми за допустими емисии, свързани с най-добрите налични техники (НДНТ-СЕН), съответстващи на посочените в Решение 2017/1442/ЕС. Изискванията са по-строги спрямо разрешените с условията на КР до този момент и спазването им следва да доведе до подобряване на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в района.

В новото КР се разрешава експлоатирането на работния котел на ТЕЦ-а единствено след писмено потвърждение от страна на РИОСВ – Хасково, че са изпълнили условията за технически мерки за повишаване на ефективността на сероочистващата инсталация (СОИ), както и достигане на емисионни нива, свързани с най-добри налични техники.

В документа е описано подробно кои са мерките за повишаване на ефективността на СОИ, а именно:

- Конструктивни промени по димния тракт с цел по-равномерно разпределение на газовия поток, постъпващ в СОИ;

- Монтаж на допълнителна рециркулационна помпа с допълнителен колектор, даващи възможност за повишаване на количеството използван абсорбент и формиране на допълнителна зона за обработка на потока димни газове;

- Промяна на типа на дюзите за повишаване на контактната повърхност между отпадъчния газ и абсорбента.

Операторът ТЕЦ “Марица 3” е изпълнил само частично гореописаните условия, като РИОСВ – Хасково е уведомена, че предстои монтаж и въвеждане в експлоатация на част от оборудването през периода 01.06. – 31.07.2022 г.

Друго условие в актуализираното комплексно разрешително е, че са заложени норми за допустими емисии, съгласно най-добрите налични техники за серен диоксид, азотни оксиди, прах, като са добавени и допълнителни параметри – въглероден оксид, хлороводород, флуороводород и живак. Честотата на изпитване на по-голяма част от показателите NOx, CO, SO2, Hg, HCl са заложени като собствени непрекъснати измервания, HF (флуороводород) е на тримесечие, а металите и неметали с изкл. на живак – веднъж годишно.

Притежателят на комплексното разрешително трябва да представя в РИОСВ – Хасково, заедно с месечният доклад за собствени непрекъснати измервания, и сертификат за всяка получена и употребена партида въглищен микс. Сертификатът следва да включва информация за състава на използваните въглища, от която да е видно, че в инсталацията се използва подходящ въглищен микс със сравнително ниски азотосъдържащи компоненти на органичната маса, водещ до намаляване на емисиите на NOx в отпадъчните газове.

Друго важно условие, което електроцентралата трябва да изпълнява е, че всички емисии на вредни вещества от инсталацията по Условие 2 трябва да се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства, описани в Условие 9.2 Комин 1 или Комин 2. За Комин 2 се разрешава изпускането на емисии само в определени периоди – период на пускане на Котела за производство на електроенергия до достигане на 70% от номиналната мощност на генератора и при спиране на работа.

Целта на така заложените мерки в актуализираното комплексно разрешително е привеждане на инсталацията в съответствие с изискванията на Решение 2017/1442/ЕС с цел гарантиране на законосъобразната експлоатация на горивната инсталация, респективно спазване на действащите норми за качество на атмосферния въздух и екологично законодателство.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.