МОСВ изпълни предварителните условия в Споразумението за партньорство между България и ЕК

Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) са нов инструмент не само за България, но и за Европа

Министерският съвет прие Плановете за управление на речните басейни и Плановете за управление на риска от наводнения за четирите района на басейново управление. Това са важни стратегически документи със срок на действие до 2021 г. С приемането им се изпълниха предварителните условия , за които МОСВ беше водещо ведомство за ползване на европейски средствата по три от оперативните програми – „Околна среда“, „ Програмата за развитие на селските райони“ и „Иновации и конкурентоспособност“ .

Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) регулират управлението на водите и опазването им. Те се разработват за втори път в България. Това е дълъг процес, който минава през актуализация на характеристиките на всеки район за басейново управление, анализ на факторите, които влияят върху състоянието на водите, определяне на регистър на зоните за защита на водните ресурси, икономически анализ на водоползването и други. Към всеки ПУРБ има програма от мерки, които ще осигурят устойчивото управление на водите в различни области на икономиката – енергетика, промишленост, селско стопанство, туризъм, транспорт, регионално развитие. Сред мерките са изграждане и реконструкция на ПСОВ за населени места, доизграждане на канализационни системи и водопроводни мрежи, закриване и рекултивация на депа за битови отпадъци, прилагане на добри земеделски и фермерски практики, изграждане на рибни проходи и др.

Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) са нов инструмент не само за България, но и за Европа и са изключително важни за населението. Основната им цел е по-висока степен на опазване на човешкото здраве и инфраструктурата, защита на околната среда, подобряване на готовността на населението и администрацията при настъпване на бедствени ситуации. При разработването им са определени райони със значителен потенциален риск и са изготвени карти с различни сценарии на заливане при висока вълна. Картите са на интернет страниците на четирите Басейнови дирекции и могат да се използват при вземане на решения за строителство, инвестиции, застраховане на имуществото и други управленски решения. Предвидени са мерки за защита и подготовка на населението, както и за изграждане на системите за ранно предупреждение в определените райони с потенциален риск от наводнения.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.