1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. МОСВ координира разработването на Национална стратегия за намаляване уязвимостта на страната ни от последиците на изменящия се климат

МОСВ координира разработването на Национална стратегия за намаляване уязвимостта на страната ни от последиците на изменящия се климат

Изготвянето на документацията е предварително условие за усвояване на средствата от фондовете на ЕС през следващия програмен период

Министерството на околната среда и водите координира разработването на серия от документи, с които ще се финализира и вторият етап по изготвяне на цялостна Национална стратегия за адаптация (НСА). Стратегията цели намаляване уязвимостта на страната ни от климатичните промени и подобряване капацитета за адаптиране на природните, социалните и икономическите системи към неизбежните негативни въздействия от изменението на климата. Предвижда се в нея да са включени пакет от документи, които се разработват, съвместно с отделните ведомства, а подготовката им се координира от МОСВ. Наличието на национални или регионални оценки на риска за целите на управление на бедствията, които вземат под внимание приспособяването към изменението на климата, е предварително (ex-ante) условие за усвояване на средствата от фондовете на ЕС през следващия програмен период (2014 – 2020 г.). Предвидено е най-малко 20% от бюджета на ЕС да е предназначен за дейности по климата, като част от тях ще бъдат изразходвани за мерки в областта на адаптацията.

В подготовката на Националната стратегия за адаптация е възприет поетапен подход. През първия етап от подготовката е разработен рамков документ „Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от климатичните промени“. Процедурата по изготвянето му приключи в началото на месец юни 2014 г. В него е направена оценка на риска от най-характерните за нашия географски район природни бедствия на базата на климатични модели и сценарии за България.

Секторите, които обхваща рамковият документ, са: селско стопанство, води, градска среда, енергетика, транспорт, строителство и инфраструктура, екосистеми и биоразнообразие, човешко здраве и туризъм, като е обърнато внимание и на трансграничното сътрудничество по въпроси, свързани с въздействието на климатичните промени.

Вторият етап на разработването на НСА, следва да надгради събраните и оценени данни в рамковия документ и чрез формулиране на икономически анализ и конкретни мерки, да даде цялостния облик на стратегическите действия, които да намалят уязвимостта на страната ни от последиците от изменящия се климат. Стратегията ще обхваща периода до 2030 г.

Цялостната стратегия за адаптация ще представлява пакет от документи, в който освен рамковия документ, ще бъде интегриран и разработеният вече анализ „Финансови механизми за управление на риска и застрахователни опции за подпомагане на адаптацията към изменението на климата в България“. Той е изготвен с финансовата и техническа помощ на Световната банка, като целта му е да анализира ролята и значението на застрахователния бизнес за превенция на рисковете, които настъпват в резултат от изменението на климата и предприемането на мерки за адаптация.

В настоящия проект на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“  е предвидена отделна приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения“, която има пряко отношение към политиката в областта на адаптацията към климатичните промени. По тази ос е предвидено инвестирането на средства в:

  • Създаване на Национална система за управление на водите в реално време чрез проектиране и изграждане на системи за подобряване прогнозирането и ранното предупреждение при риск от наводнения;
  • Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения, в т.ч. екосистемно базирани решения;
  • Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с втори Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) за периода 2022-2027 г.;
  • Изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти, свързани с превенцния и управление на риска от наводнения.

Предвидените мерки по приоритетна ос 4 на Програмата се насочени към осигуряване на устойчивост към бедствия, предотвратяване на риска за човешкото здраве и околната среда, както и ограничаване на последствията от наводненията. Изпълнението на някои от мерките от приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ също ще допринесе за адаптация към климатичните промени.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.