1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Победа за природата и хората в Източни Родопи – няма да има златодобив по Бяла река

Победа за природата и хората в Източни Родопи – няма да има златодобив по Бяла река

Снимка:

В защитена зона „Бяла река” са установени 167 вида птици, от които 59 са включени в Червената книга на България

Вследствие на навременната реакция на местните граждани и изпратените становища от коалицията „За да остане природа в България„, сдружение „Балканка“ и др. неправителствени организации, „Тинтява Експлорейшън“ АД оттегли инвестиционното си предложение за „Добив и преработка на полимерни руди от находище „Розино“. 

Добивът на полимерни златно-сребърни руди по открит способ беше предвиден да се извършва на концесионна площ от 621,81 хектара, която попада почти изцяло на територията на защитена зона за опазване на дивите птици „Бяла река“ BG0002019, която се характеризира с висока степен на съхранение и естественост на природните екосистеми – неповлияна от замърсяващи производства и индустрия, от големи урбанизирани територии или големи транспортни коридори. Рудодобивът по открит способ противоречи на предмета и целите на опазване на защитената зона, тъй като е свързан с необратимо унищожаване на големи по площ територии, фрагментиране на местообитания, значително безпокойство, замърсяване, риск от залпови замърсявания.

Територията на защитената зона се характеризира с голямо видово разнообразие, а много от животинските видове, които я обитават, са със статус „застрашен“ (съгласно националната Червена книга, и/или оценките за статуса на видовете на международната организация IUCN – световен и европейски червен списък).

В ЗЗ „Бяла река” са установени 167 вида птици, от които 59 са включени в Червената книга на България. Тя е част от „Царството на лешоядите” – тук гнезди двойка египетски лешояди, а белоглавите и черните лешояди често идват за почивка и търсене на храна. Районът се обитава също от гнездящи малки кресливи орли, скални орли, орли-змияри, малки орли и др. Рудодобивът би оказал значително въздействие с риск от трайно прогонване на световнозастрашения египетски лешояд (Neophron percnopterus), чиито гнездови територии включват находище „Розино“. В случая се засягат 100% от гнездовата популация на вида, предмет на опазване в защитената зона, както и 7,7% от националната му популация. Като се има предвид силно застрашения статус на вида и огромните  усилия, които полагаме да се спре изчезването му, всяко въздействие, водещо до риск от прогонване, безпокойство или увреждане на местообитанията му е недопустимо спрямо предмета и целите на опазване на защитената зона. „Бяла река“ е и място от световно значение за група видове, характерни за Средиземноморския биом – голям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum), червеногушо коприварче (Sylvia cantillans),

Sylvia melanocephala

Малко черноглаво коприварче

малко черноглаво коприварче (Sylvia melanocephala), белочела сврачка (Lanius nubicus) и черноглава овесарка (Emberiza melanocephala). 
Emberiza melanocephala

Черноглава овесарка

Инвестиционното предложение криеше опасности и за местното население, тъй като предвиждаше използването на отпадните материали от хвостохранилището (съдържащи и химически опасни вещества) за запълване на иззетите минни пространства както и използване на голямо количество водни ресурси. Вероятността тази дейност да доведе до трайно замърсяване на почвите и на подземните води в район с висок риск от опустиняване е твърде голяма.

Коалиция „За да остане природа в България“, от която е част и Българско дружество за защита на птиците, приветства бързата и адекватна реакция на РИОСВ-Хасково, която след анализ на инвестиционното предложение и постъпилите възражения, реши, че има вероятност предвидените дейности да окажат отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони „Родопи Източни“ и „Бяла река“. 

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.