Правителството одобри законопроект за въвеждане на новия подход за управление на мрежата Натура 2000

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (ЗИД на ЗБР). Основната цел на законопроекта е да бъде нормативно регламентирано въвеждането на новия подход за управление на мрежата Натура 2000 в България, чрез който да се осигури цялостния процес по разработване и прилагане на мерки за подобряване/поддържане на природозащитното състояние на видовете и природните местообитания, предмет на опазване в защитените зони. Осигурява се и ефективното и ефикасно управление на мрежата Натура 2000, в съответствие е изискванията на двете природозащитни директиви на Европейския съюз. Със законопроекта се прецизират и други разпоредби и се намалява административната тежест.

През 2017 г. бе разработен и съгласуван нов подход за управление на мрежата Натура 2000 в България. Той предвижда изграждане на нови структури за управление на мрежата на национално и регионално ниво. Национален орган за управление на мрежата Натура 2000 ще бъде министърът на околната среда и водите, а органи за управление на мрежата на регионално ниво ще са директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите. Към тях ще бъдат сформирани Национален консултативен съвет за Натура 2000 и Комитети на заинтересованите страни на регионално ниво.

Съгласно новия подход за управление на мрежата Натура 2000 се въвежда задължението за разработване на териториални планове за управление на мрежата.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.