Правителството прие законопроект за ограничаване на изменението на климата

Прецизират се действащи разпоредби, свързани с националната инвентарицазия на емисии на парникови газове

Правителството прие проект на закон за ограничаване на изменението на климата. С него се прецизират действащи разпоредби, чиято позитивна правна уредба е пренесена от действащи нормативни актове, регламентиращи извършването на националната инвентарицазия на емисии на парникови газове и гъвкави механизми по Протокола от Киото.

Със законопроекта се транспонират директиви от пакета „Климат/Енергетика”. Чрез тях се осигурява провеждането на търгове на квоти за емисии на парникови газове през третия период на Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ) от 2013 до 2020 г. Регламентира се преходно безплатно разпределение на квоти на операторите на инсталации, участващи в ЕСТЕ, за периода 2013-2020 г. и за разпределяне на безплатни квоти на нови участници, както и на квоти за модернизиране на електропроизводството.

Създава се възможност за използване в рамките на ЕСТЕ на кредити от проекти за намаляване на емисиите на парникови газове. Определят се правила за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове от операторите на инсталации и операторите на въздухоплавателни средства в обхвата на ЕСТЕ. Въвеждат се административно наказателни разпоредби, подпомагащи спазването на правилата, въведени от настоящия закон от страна на операторите на стационарни инсталации и операторите на въздухоплавателни средства.

Законопроектът регламентира нормативно задължението за производителите и вносителите на течни горива за транспорта да постигнат за периода от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2020 г. намаление на емисиите на парникови газове на единица енергия от целия жизнен цикъл на доставяните течни горива с 6% спрямо средното за Европейския съюз равнище за 2010 г.

Определя се компетентен орган, който да приеме мерки за изпълнение на задълженията на страната за намаляване на емисиите на парникови газове от секторите извън ЕСТЕ.

Доразвива се схемата за доброволна редукция на емисии, обхващаща дейности, инсталации и лица, за които не съществуват международни задължения за намаляване на емисиите на парникови газове.

Законопроектът и мотивите към него са публикувани за публично обсъждане в портала за обществени консултации www.strategy.bg.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.