Съветът на министрите по околна среда обсъди резултатите oт глобалното споразумение за климата

Снимка:

Правителството одобри и позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Правителството се запозна с резултатите от редовното заседание на Съвета на министрите по околна среда.

По време на срещата бяха обсъдени резултатите и следващите стъпки от постигнатото през декември 2015 г. Споразумение по изменението на климата. Обсъдено бе отражението му върху политиката на ЕС. Министрите подчертаха необходимостта вниманието да се насочи към изпълнението на разпоредбите и поетите национални приноси.

Състоя се политически дебат по Плана за действие на ЕС за кръговата икономика, който е в пакет с четири законодателни предложения, насочени към намаляване на отпадъците, рециклирането и повторната употреба на продуктите. Държавите-членки подкрепиха като цяло Плана за действие, определиха го като стъпка в правилната посока и добра база за преход към кръгова икономика.

Министрите обмениха мнения във връзка с Европейския семестър, Годишния обзор на растежа и приноса на политиките по околна среда и климат към растежа и работните места. Делегациите се обединиха около виждането, че включването на екологично измерение при определянето на макроикономическата политика може да допринесе за стимулиране на растежа и създаване на работни места. Те подчертаха ролята на ресурсната ефективност и прехода към кръгова икономика за създаването на нови възможности за бизнеса и повишаване на конкурентоспособността на ЕС.

Във връзка с наскоро излязлото съдебно решение на Общия съд относно нарушителите на функциите на ендокринната система (химикали, които вредят на хормоналната система) бе прието изявление на Съвета за важността ЕК да предприеме спешни мерки и да изпълни съдебното решение и правните задължения, за се предотврати допълнително забавяне на разработването на научно обосновани критерии.

Правителството одобри и позицията на България за заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 11 април 2016 г., в Люксембург. В рамките на заседанието ще бъде представен етапът на работата по предложението за регламент за установяване на рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“. Очаква се ЕК да представи предложението за регламент относно опазването на рибните ресурси и защитата на морските екосистеми чрез технически мерки. Предвижда се Комисията да представи на министрите актуална информация за положението на пазарите на селскостопански продукти.

На 10 и 11 април в Амстердам на неформално заседание министрите по енергетика на ЕС ще обсъдят теми, свързани с електроенергийния пазар на ЕС. Ще се обменят виждания относно сигурността на електроенергийните доставки на ЕС. Целта на дискусията ще бъде оценяване нивото на подкрепа от държавите за подобряване на прозрачността на националните политики за сигурност на енергоснабдяването и проучване на възможностите за по- голяма координация на действията в тази област. Българската страна активно ще участва при разглеждането на очакваните законодателни инициативи на ЕК за осигуряване на рамка за фундаментална промяна на електроенергийната система на ЕС. Нашата страна счита, че междусистемната свързаност в областта на електроенергетиката е от ключово значение за ЕС, а развитието й е продължителен процес, при който следва да се отчитат разнообразните стратегически интереси и приоритети на участващите партньори.