В четири природни парка приключи пролетното залесяване по „ЛАЙФ +”

То е извършено изцяло с местни видове

Приключи тазгодишното пролетно залесяване на фиданки в природните паркове "Врачански Балкан", "Българка", "Сините Камъни" и "Витоша". То се извършва в рамките на проект „Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в десет защитени зони в българските гори”, който се реализира от дирекциите на десет природни парка към Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и WWF. Целта на пролетното залесяване, извършено изцяло с местни видове е възстановяване на горските местообитания в природните паркове, които са защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000.

Тази година на територията на Природен парк „Врачански Балкан” бяха залесени 2 500 броя фиданки от вида черна топола и бяла върба на площ от 23 дка на територията на Държавно горско стопанство – Мездра. Фиданките са осигурени от Тополово стопанство - Пазарджик. Чрез залесяването с тези видове се цели възстановяване на крайречните гори в региона. До края на годината предстоят да бъдат извършени три отглеждания с цел осигуряване на по-висок процент прихващане на фиданките. През следващата година ще бъдат залесени още 330 фиданки от вида черна елша.

На обща площ от 106 дка в Природен парк „Българка” бяха залесени 53 800 броя фиданки от видовете черна елша, върба и планински ясен. Целта е възстановяване на алувиалните гори, а за възстановяване на склоновите гори са използвани дървесните видове бук, зимен дъб, явор и сребролистна липа. През последните седмици вече се извърши първото отглеждане на новите насаждения, като до края на годината предстоят още две.

В рамките на проекта в Природен парк „Сините камъни”, върху площ от три декара в района на язовир "Асеновец", са залесени 750 броя бели върби. Целта е възстановяване на крайречно местообитание, характерно за реки и влажни зони в южна България. Освен това в местността "Даулите" тази година са залесени и 16 декара с 3 000 броя явор и 8 000 броя бук. По договор тази година трябва да се направят три отглеждания - през юни, юли и септември, като досега са реализирани първите две.

 На обща площ от около 100 дка на територията на Природен парк „Витоша” са залесени 19 722 броя клекови фиданки. Лесовъдските мероприятия са проведени от южната страна на парка, в землището на село Чуйпетлово. Целта е възстановяване на т. н. мочурни гори. През есента на миналата година пак в този район бяха засадени 278 фиданки от бяла върба, които са част от крайречните гори в южна България. Тази година предстоят три отглеждания на съответните дървесни видове.

Донор на проекта „Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в десет защитени зони в българските гори„ е програма „LIFE +”, която е финансов инструмент за околна среда на Европейския съюз (ЕС). Продължителността му е от януари 2010 г. до юни 2014 г. Общата стойност е 1 236 834 евро, в т.ч. 615 199 евро съфинансиране от ЕС.

Очакваните резултати са премахване на чужди дървесни видове на обща площ от 76.5 хектара. Възстановяване на 80 хектара природни местообитания чрез залесяване с местни видове и храсти и 1,4 хектара с характерни растителни видове. В проекта е заложено също опазването на чувствителни местообитания чрез поставяне на специализирани съоръжения, като огради, скари, мостчета и туристически кътове на обща площ от 240,6 хектара с цел ограничаване на човешкото въздействие. Предвидено е и почистване на площ от 97,5 хектара.    

Бенефициенти по проекта са Изпълнителната агенция по горите, WWF, дирекциите на Природни паркове "Витоша", "Българка", "Врачански балкан", "Златни пясъци", "Персина", "Рилски манастир", "Русенски Лом", "Сините камъни", "Странджа", "Шуменски плато", Семеконтролна станция – София и Тополово стопанство – Пазарджик.

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.