Зам.-министър Живков връчи документ за екомаркировката на ЕС на български производител

Към момента има разработени критерии за над 20 вида продукти от нашето всекидневие

Заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков връчи на български производител на почистващи препарати документ за екомаркировката на Европейския съюз. Правото да се използва екомаркировката на ЕС се предоставя от министъра на околната среда и водите като  компетентен орган за България, който преценява съответствието с екологичните изисквания, установени с Решение на Европейската комисия и следи за постоянното им спазване. Това е четвъртият производител в България, който получава екомаркировка, след като е доказал, че произведените от него продукти  съответстват на високите изисквания на схемата за екомаркировка на ЕС.

Към момента има разработени критерии за над 20 вида продукти от нашето всекидневие – детергенти, мебели, текстил, обувки, хартия, компютри, бои и лакове, туристическо настаняване и др. Критериите се обновяват периодично, за да се осигури прилагане на възможно най-екологичните технологични практики и материали, които гарантират и високо качество на продукта. МОСВ участва в разработването на изискванията и ги съгласува с представители на бизнеса.

Правото да ползват логото на европейската екомаркировка се дава само за продукти, които отговарят на строги екологични изисквания и са по-безопасни за околната среда в сравнение с конвенционалните. Изискванията покриват целия жизнен цикъл на продукта – от използваните суровини до образувания отпадък. Схемата за екомаркировка на ЕС допринася за по-ефективната употреба на ресурси и преминаването към кръгова икономика.

Повече за екомаркировката на ЕС на интернет-страницата на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm