ДФЗ изплаща над 10,7 млн. лв. на 25 бенефициери по ПРСР 2014 – 2020

 

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ-РА) започна изплащането на над 10,7 млн. лв. (10 716 060,03 лв.) към 25 бенефициери по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020г.). Подпомагането по мерки е за последната седмица и е както следва:

  • по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 3 689 937,74 лв. лв. по 7 проекта;
  • един проект по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ще получи 323 824,60 лв.;
  • 21 033,60 лв. по един проект са наредени по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“;
  • по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ се изплащат 242 882,80 лв. по 2 проекта;
  • 8 проекта по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ ще получат 5 979 461,07 лв.;
  • по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 286 988,42 лв. по 4 проекта;
  • на един проект по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ ще бъдат изплатени 20 765,50 лв.;
  • по подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития" са наредени 151 166,30 лв. по един проект.
Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.