1. Начало
  2. Новини
  3. От фермата до трапезата
  4. Как да се грижите за екологичната инфраструктура, за да получите подпомагане по екосхема

Как да се грижите за екологичната инфраструктура, за да получите подпомагане по екосхема

Дейностите трябва да се извършват извън периода на гнездене на птиците

 

По екосхемата за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура се подпомагат земеделските стопани за поддържане на екологична инфраструктура в рамките на техните стопанства.

Видовете екологична инфраструктура по екосхемата са:

1. живи плетове или редици от дървета;

2. отделни дървета;

3. дървета в група;

4. дървесни противоерозионни пояси;

5. синори;

6. влажни зони;

7. зелени зони около водни течения;

8. тераси;

9. ивици по краищата на гори;

10. буферни ивици.

Дейности, които трябва да се извършват в екологичната инфраструктура:

1. При живи плетове или редици от дървета

Запазване целостта на ландшафтния елемент.

Почистване на инвазивни видове растения извън периода на гнездене на птиците, който е от 1 април до 30 юли 2023 г.

Почистване на сухи клони и ниски клони до 1.5 м. височина извън периода на гнездене на птиците, който е от 1 април до 30 юли 2023 г.

Поддържане на граничните зони чрез косене или мулчиране най-малко 1 път годишно извън периода на гнездене на птиците, който е от 1 април до 30 юли 2023 г.

Поддръжката на елемента може да се осъществява и само от страната на съответния ползвател или собственик.

Не се извършват третирания с продукти за растителна защита (ПРЗ).

Дейностите да се извършват извън периода на гнездене на птиците (1 април до 30 юли 2023 г.). При премахването на храстова растителност да не използват шредери и мулчери и друга техника, която води до пълното раздробяване на храстовата растителност.

2. При отделни дървета

Почистване на сухи клони и ниски клони до 1.5 м. височина, както и поддържане на сервитутните ивици чрез косене или мулчиране най-малко 1 път годишно извън периода на гнездене на птиците, който е от 1 април до 30 юли 2023 г.

Дейностите да се извършват извън периода на гнездене на птиците (1 април до 30 юли 2023 г.). При премахването на храстова растителност да не използват шредери и мулчери и друга техника, която води до пълното раздробяване на храстовата растителност.

3. При дървета в група

Почистване на ниски клони до височина 1,5 метра извън периода на гнездене на птиците. Почистване на инвазивни видове растения извън периода на гнездене на птиците, както и поддържане на сервитутните ивици чрез косене или мулчиране най-малко 1 път годишно извън периоди на гнездене на птиците, който е от 1 април до 30 юли 2023 г.

Дейностите да се извършват извън периода на гнездене на птиците (1 април до 30 юли 2023 г.). При премахването на храстова растителност да не използват шредери и мулчери и друга техника, която води до пълното раздробяване на храстовата растителност.

4. При дървесни противоерозионни пояси

Почистване на инвазивни видове растения извън периода на гнездене на птиците, който е от 1 април до 30 юли 2023 г.

Почистване на сухи храстовидни видове извън периода на гнездене на птиците, който е от 1 април до 30 юли 2023 г.

Почистване на ниски клони до височина 1,5 метра извън периода на гнездене на птиците, който е от 1 април до 30 юли 2023 г.

Косене или мулчиране най-малко 1 път годишно на сервитутните ивици извън периода на гнездене на птиците, който е от 1 април до 30 юли 2023 г.

Запазване на съществуващата дървесна растителност с изключение на инвазивните видове.

Дейностите да се извършват извън периода на гнездене на птиците (1 април до 30 юли 2023 г.). При премахването на храстова растителност да не използват шредери и мулчери и друга техника, която води до пълното раздробяване на храстовата растителност.

5. При синори

Запазване целостта на ландшафтния елемент.

Почистване на инвазивни видове растения извън периода на гнездене на птиците, който е от 1 април до 30 юли 2023 г.

Почистване на сухи клони и ниски клони до 1.5 м. височина извън периода на гнездене на птиците, който е от 1 април до 30 юли 2023 г.

Поддържане на граничните зони чрез косене или мулчиране най-малко 1 път годишно извън периода на гнездене на птиците, който е от 1 април до 30 юли 2023 г.

Поддръжката на елемента може да се осъществява и само от страната на съответния ползвател или собственик.

Не се извършват третирания с продукти за растителна защита.

Дейностите да се извършват извън периода на гнездене на птиците (1 април до 30 юли 2023 г.). При премахването на храстова растителност да не използват шредери и мулчери и друга техника, която води до пълното раздробяване на храстовата растителност.

6. При влажни зони

Поддържане на крайбрежната растителност чрез изрязване и отстраняване на нежеланата растителност от инвазивни и чужди видове извън периода на гнездене на птиците, който е от 1 април до 30 юли 2023 г. Поддържане на естествен тревостой при ниски води на акваторията, ако такъв съществува без дрениране на площите. Не разораване и/или отводняване на езерцата. Не използване на Първа група продукти за растителна защита (ПРЗ) в територии, граничещи на акваториите.

Дейностите да се извършват извън периода на гнездене на птиците (1 април до 30 юли 2023 г.). При премахването на храстова растителност да не използват шредери и мулчери и друга техника, която води до пълното раздробяване на храстовата растителност.

7. При зелени зони около водни течения

Косене най-малко 1 път годишно на сервитутните ивици, като дейностите следва да се извършат извън периода на гнездене на птиците, който е от 1 април до 30 юли 2023 г. Отстраняване на сухи дървета, отстраняване на храсти и инвазивни видове извън периода на гнездене на птиците, който е от 1 април до 30 юли 2023 г. Не се извършват третирания с продукти за растителна защита.

Дейностите да се извършват извън периода на гнездене на птиците (1 април до 30 юли 2023 г.). При премахването на храстова растителност да не използват шредери и мулчери и друга техника, която води до пълното раздробяване на храстовата растителност.

8. Тераси

Запазване целостта на ландшафтния елемент.

Почистване на инвазивни видове растения извън периодите на гнездене на птиците.

При наличие на храстовидна и/или дървесна растителност, почистване на сухи клони и ниски клони до 1.5 м. височина извън периода на гнездене на птиците, който е от 1 април до 30 юли 2023 г.

Поддържане на граничните зони чрез косене най-малко 1 път годишно извън периода на гнездене на птиците, който е от 1 април до 30 юли 2023 г.

Поддръжката на елемента може да се осъществява и само от страната на съответния ползвател или собственик.

Не се извършват третирания с продукти за растителна защита (ПРЗ).

Дейностите да се извършват извън периода на гнездене на птиците (1 април до 30 юли 2023 г.). При премахването на храстова растителност да не използват шредери и мулчери и друга техника, която води до пълното раздробяване на храстовата растителност.

9. При ивици по краищата на гори

Косене най-малко 1 път годишно на териториите в границите на ивиците като дейностите следва да се извършат извън периода на гнездене на птиците, който е от 1 април до 30 юли 2023 г. Косенето да се извършва извън периода с риск за горски пожари с цел намаляване на риска от пожари.

Не се извършват третирания с продукти за растителна защита (ПРЗ).

Дейностите да се извършват извън периода на гнездене на птиците (1 април до 30 юли 2023 г.). При премахването на храстова растителност да не използват шредери и мулчери и друга техника, която води до пълното раздробяване на храстовата растителност.

10. При буферни ивици

Поддържане на естествен тревостой, ако такъв съществува, без почвени обработки на площите. Не се извършват нарочни третирания с продукти за растителна защита (ПРЗ) на тези територии. Поддържането се състои в косене най-малко 1 път годишно на териториите в границите на буферните ивици, като дейностите следва да се извършат извън периода на гнездене на птиците.

Дейностите да се извършват извън периода на гнездене на птиците (1 април до 30 юли 2023 г.). При премахването на храстова растителност да не използват шредери и мулчери и друга техника, която води до пълното раздробяване на храстовата растителност.

Екологичната инфраструктура може да бъде разположена върху обработваеми земи, трайни насаждения или постоянно затревени площи.

Размерът на ставката за екологична инфраструктура за всеки тип земеползване е формиран като е спазена разпоредбата на чл. 31, пар. 7(б) от Регламент (ЕС) 2021/2115 като плащания за обезщетяване на активни земеделски стопани за направени допълнителни разходи и пропуснати приходи в резултат на поетите задължения.

В действителност, направените разходи за дейности в екологичната инфраструктура са еднакви за различните типове земеползване и съответстват пряко на типа на екологичните елементи. Но поддържането на съответната екологична инфраструктура предполага отделянето й от производствената площ на стопанството и това води до пропуснати приходи, които са различни за всеки тип земеползване. Именно този принцип на различни пропуснати приходи обуславя разликата в нивата на единичните плащания и съответно бюджетите според типа земеползване.

За обработваемите земи са заложени 2 типа плащания:

1. За площи и дейности, надхвърлящи ДЗЕС 8 и

2. За дейности, надхвърлящи ДЗЕС 8.

Съгласно изискванията на ДЗЕС 8 в земеделското стопанство следва да има определен дял в обработваемите земи, които са отделени за непроизводствени площи или обекти. В ДЗЕС 8 няма изискване за допълнителни дейности при площите с ландшафтни елементи освен тяхното наличие в обработваемите земи. В случай, че земеделският стопанин извърши предвидените дейности в екосхемата, които надхвърлят изискванията на ДЗЕС 8 – ще може да получи плащане за дейности, надхвърлящи ДЗЕС 8 и за площите с екологична инфраструктура, с които изпълнява изискването на ДЗЕС 8. Този случай описва хипотезата на т. 2. За площи с екологична инфраструктура, които надхвърлят минималния дял от непроизводствени площи съгласно ДЗЕС 8 и върху тях са извършени екологичните дейности, предвидени еко схемата се прилага хипотезата на т. 1.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.