Започва прием на заявления за предоставяне на държавна помощ на птицевъди и свиневъди

Общият финансов ресурс по схемата е в размер на 3 480 000 лв.

От 20 октомври до 2 ноември 2010 година, включително, в Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) ще се приемат заявления по схемата „Временна държавна помощ за подпомагане на земеделските производители на селскостопанска продукция с цел съхранение на стопанствата и запазване на производството при настоящата финансова и икономическа криза” на свиневъди и птицевъди.

Общият размер на предоставената помощ за едно стопанство не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 EUR. Ако стопанството е получило помощ, попадаща в регламентите de minimis до 7 500 EUR, то тази сума, получена след 01 януари 2008 г. трябва да бъде приспадната от средствата по Временната мярка за тази държавна помощ.

Земеделските производители, които ще кандидатстват по схемата, ще могат да подават заявление за подпомагане и съпътстващи документи по образец в отдел „ПСМП” към Областните дирекции на ДФ”Земеделие” по местонахождение на извършване на дейността.

Помощта се предоставя на стопани, които се занимават с първично производство на селскостопанска продукция в свиневъдството и птицевъдството – физически лица, еднолични търговци и юридически лица, отговарящи на следните условия:

• Да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ бр. 10 от 1999 г.) за 2007, 2008, 2009 и 2010 г.
• Да нямат изискуеми задължения към Фонда;
• Да не са свързани лица по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон с длъжници на Фонда;
• Да нямат публични задължения към държавния бюджет;
• Да са регистрирани/пререгистрирани по ЗТР (за юридически лица и еднолични търговци)
• Да фигурират в списъци, изготвени и заверени от съответната развъдна организация.
• Да представят удостоверение за регистрация, съгласно чл.15 от Закона за животновъдството, издадено от съответната Областна дирекция „Земеделие”.

Подпомагат се земеделски производители, които притежават:

а) най-малко 50 броя ремонтни свине – майки;
б) най-малко 20 броя ремонтни свине-майки от източнобалканска порода;
в) най-малко 4000 броя родители кокоши вид.;
г) най-малко 2000 броя патици родители;
д) най-малко 3000 броя пуйки родители;

Общият финансов ресурс по схемата е в размер на 3 480 000 лв. Определянето на размерът на помощта в зависимост от размера на стопанството, ще бъде прието на УС на Държавен фонд „Земеделие”, след обобщаването на информацията. Кандидати по тази помощ са длъжни да запазят размера на стопанството за една календарна година и да поддържат регистрация като земеделски производители до изтичане срока на договора.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.