Групите и организациите на производители трябва да са абсолютен приоритет през настоящия програмен период

Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации

В телевизионно интервю по телевизя Агро ТВ Светлана Боянова заяви, че не трябва да чакаме последния момент, а държавните органи и земеделските производители трябва да започнат да се готвят още от сега, да се информират навреме, понеже обединяването иска време. Това трябва да е абсолютен приоритет в следващите години. Още повече, че днес ще гледат Закона за защита на конкуренцията и за търговските вериги, а групите и организациите трябва да станат част от процеса на реализация на продукцията. 

По отношение на групите и организации на производители е важно да се каже, че до момента имаме само програма. т.е. ние нямаме наредба, по която да кажем какви са конкретните изисквания за групите и организациите за начина на кандидатстване. Но въпреки това бихме искали да насочим интереса и вниманието на земеделските производители към следното: 

Може би от следващите приеми, дори по Мярка 4.1, така както беше заявено и от Министерството, колективни инвестиции, включително инвестиции на групи и организации на производители ще има. 

Следователно ние трябва да следим внимателно Мярка 9, която е за групи и организации на производители, защото тя може да ни помогне и за кандидатстването по Мярка 4.1 в следващия прием, където групи и организации ще са допустими и с приоритет. По Мярка 9 – Групи и организации на производители, това, което е заложено като изискване в програмата е: че

Тези земеделски производители, които искат да реализират продукцията си заедно – това, което са произвели по продукции – плодове, зеленчуци, мляко, месо, зърнени и др. култури – те могат да го направят, когато са четирима или повече в група на производители. А организациите на производители са с минимум 6 члена. 

За целта те трябва да създадат едно юридическо лице – търговец – дали по търговския закон, дали по закона за кооперациите – и респективно да кандидатстват с бизнес план по тази Мярка 9. 

Важно е да се отбележи, че се изисква оборот за група производители – членовете  на групата всяка година трябва да предлагат на пазара продукция на стойност не по-малко от 25 000 лева, а членовете на организацията на производители не по-малко от 50 000 лева. 

По Мярка 9, като спази тези минимални изисквания, които допълнително ще бъдат разписани в наредбата по прилагане на тази мярка, една група или организация може да вземе 10% от реализираната продукция като субсидия и не повече от 100 000 евро на година. Следователно това е една много хубава субсидия именно за поощряване на кооперирането между хората.

Освен Мярка 9, организациите на производители могат да се възползват и от Подмярка 4.1 за инвестиции в техника, както и от Подмярка 4.2 – инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопанска продукция, която също може да бъде отворена тази година. 

Важно е да се каже, че в момента има проект на наредба за признаване на групи и организации на производители, който предстои всеки момент да бъде обнародван, защото стои на сайта на Министерството от много време. Не става дума за кандидатстване за финансиране от групата или организацията, а за признаването им независимо дали ще кандидатстват по мярка 9.Признаването, така както е заложено в проекта на наредба, ще става от Министерство на земеделието и храните. То е съобразено с кандидатстването по Мярка 9 – т.е. пак 6 човека за организация, 4 за група. 

Важно: тази наредба за признаване ще бъде за групи на производители на всички продукти, а за организации на производители по продукти по сектори, без мляко, плодове и зеленчуци, защото за млякото си има отделна наредба за признаване на организации за мляко и то е по Наредба 1 от февруари тази годин за условията и реда за признаване на организации на производители в сектора на млякото и млечните продукти, а за плодове и зеленчуци ще продължава да се прилага наредбата за признаване на организации действащата от 2007 г. – говорим за организации, не за групи – на производители на плодове и зеленчуци. В момента на сайта на МЗХ е качен проект за изменението на тази наредба. Идеята е да се уеднаквят наредбите. Обаче ги посочваме тук, за да знаят хората, че 

В момента има 3 наредби за признаване на групи и организации на производители – едната е общата в проект, която ще се прилага за групите производители и няма да се прилага за организации на производители в сектора на млякото, плодовете  и зеленчуците, другата е за организациите в сектора на плодовете и зеленчуците и третата е за организацииите  в сектора на млякото. 

Отделно трябва да очакваме и наредба по Мярка 9, която ще е по прилагане на Мярка 9 от ПРСР.

Какво представлява Мярка 6.1 за младите фермери? За съжаление до момента проектът на наредба за прилагане на тази подмярка не е ясен. Много обнадеждаващо е, че за 6.1 ще има прием, защото тя е много чакана от младите земеделски стопани, но все още са неясни критериите за подбор на проекти и изискванията към проектите. Така че ще коментираме проекта на наредба, когато е готов. Хубаво е, когато се казва че ще има прием, веднага успоредно да се пускат и документите. 

Има ли приоритет за проекти на животновъди и на производители на плодове и зеленчуци? Тук коментираме само и именно програмата, която е изпратена към Брюксел за одобрение. Какво съдържа тя и какви ще са подходящите мерки за животновъди и зеленчукопроизводители и зеленчукари, и предимствата по 4.1, защото тя сега тече и по нея е ясно, че има приоритет. 

По 4.1 приоритетът за проекти на животновъди и на производители на плодове и зеленчуци се състои в това, че те получават повече точки. Отделно, ако имат и биологично производство на зеленчуци или на овошки, или отглеждане на животни по биологичен начин – те също получават по-високи оценки за субсидия. 

Животновъдите имат приоритет и по мярката за агроекология – там където имаме плащане на хектар, за поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност. Там имаме отново разграничение – ако тя се поддържа чрез косене е една ставката, ако тя се поддържа чрез паша – ставката е по-висока, т.е. пак имаме приоритет за животновъдите. 

В мярката за биологичното производство – отново се дава допълнителна помощ на такива, които отглеждат фуражни култури или за постоянно затревени площи за животни– т.е. субсидирането е на хектар, но пак е подкрепа за животновъдите. По Натура също може да се кандидатства (обикновено в Натура преобладават  постоянно затревени площи), мярка пасторализъм, мярката за опазване на застрашени от изчезване местни породи животни.

Не са никак малко и възможностите за производителите на плодове и зеленчуци. Обвързаната подкрепа за плодове и зеленчуци обаче предполага минимален добив – за да получиш тази субсидия трябва да имаш минимален добив. Минималните добиви могат да бъдат намерени в Наредбата за обвързаната подкрепа, в таблица-приложение. И там според съотвените плодове и зеленчуци имаме различни добиви, които трябва да получим, за да получим субсидията, която е индикативна към момента, защото ние не знаем колко площ, колко декари ще бъдат заявени по тези схеми. Като видим колко са заявените декари – разделяме сумата, която е процент от директните плащания – за обвързана подкрепа за подпомагане на плодове и зеленчуци – и получаваме ставката. Отново имат приоритет и животновъдите – обвързана подкрепа за млечни крави, за месодайни крави и юници, млечни и месодайни крави под селекционен контрол, за овце-майки и кози майки, за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол и за биволи.

Институтът за агростратегии и иновации и занапред е отворен за дебат с идеята заедно да разясняваме, да говорим и да повлияваме така, че политиката и решенията в сектора да са в полза на земеделските производители и преработватели, за малкия и среден бизнес в селските райони. Ние всички имаме една цел – в бъдеще да имаме ефективно земеделие и развити селски райони. Една несъмнено трудна задача за следващия програмен период. 

Вижте видеоматериала по телевизия Агро ТВ ТУК...