Памук

Поливането на памука се извършва гравитачно

І. АГРОТЕХНИКА

В началото на месеца се извършва първо междуредово окопаване.

При поливни условия може да се подхранва с азотен тор с междуредовото окопаване. Добре е да се направи листно пръскане през фаза бутонизация.

При влага под 65 % от ППВ през фаза бутонизация може да бъде дадена поливка с поливна норма 40 м ³/дка.

Месецът е критичен по отношение опазване на памука от плевели и неприятели.

Количеството вода, което се внася при всяка една от поливките трябва да бъде около 40м ³/дка и зависи от почвено-климатичните условия на полето на което се отглежда памука и от фазата и нуждите на растенията.

Поливането на памука най-често се извършва гравитачно по бразди, но може да се използва и дъждовална техника.

Възможно е памуковите посеви да бъдат нападнати от памуковата листна въшка и тютюневия трипс, които се явяват основни неприятели по тази култура. При такова нападение е необходимо да се проведе химична борба с одобрените за целта препарати, защото тези неприятели могат да нанесат значими вреди на посева, а също така са преносители на голям брой болести по памука.