4049 проверки са направили служителите в регионалните дирекции по горите през изминалата седмица

Съвместни проверки са извършени с районните управления на МВР и с Икономическа полиция

За периода от 14 до 20 юни 2021 г. от служителите в регионалните дирекции по горите са извършени общо 4049 проверки.

Проверени са 465 обекта за складиране, преработка и търговия с дървесина, 628 обекта за ползване на дървесина от горските територии (сечища и временни складове), 1594 превозни средства, транспортиращи дървесина, 92 ловци, 174 риболовци и 982 физически лица.

От извършените 628 проверки в обекти за добив на дървесина, 299 са в насаждения с извеждани възобновителни сечи и в насаждения с възраст над 80 години.

През изминалата седмица са съставени общо 49 констативни протокола и 82 акта за установени нарушения, от които 81 бр. по Закона за горите и 1 бр. по Закона за рибарството и аквакултурите. 

Задържани са 5,90 куб. м. фасонирана дървесина, 18,60 пр. куб. м. дърва за огрев, 1,8 кг. недървесни горски продукти, 2 моторни превозни средства, 2 моторни триона и един едър дивеч.

Извършени са комплексни проверки в ТП ДГС Кости, където е спряна дейността в две насаждения до отстраняване на констатираните пропуски и държавни горски стопанства: Ракитово, Пазарджик, Тутракан, Кирково и др.

Съвместни проверки са извършени с районните управления на МВР и с Икономическа полиция.

През отчетния седмичен период работи един мобилен екип служители в дирекция „Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство“ на ИАГ. Проверки по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча са извършени в района на дейност на регионални дирекции по горите - Берковица, Русе и Шумен. Проверени са горски територии в обхвата на Северозападно държавно предприятие гр. Враца – ТП „ДГС Враца“, ТП „ДГС Монтана“ и ТП „ДГС Чипровци“, на Северноцентрално държавно предприятие гр. Габрово – ТП „ДЛС Дунав“, на Североизточно държавно предприятие гр. Шумен  – ТП „ДГС Варна“ и ТП „ДЛС Черни Лом“. Извършени са общо 25 проверки, в това число на 3 обекта за добив на дървесина, 5 обекта по чл. 206 от ЗГ, 13 превозни средства и 4 физически лица. Съставени са 3 акта по Закона за горите и 5 констативни протокола, с предписание за допълнителни проверки и съставяне на актове от РДГ Берковица и РДГ Шумен. Задържани са едно моторно превозно средство и 5 пр. куб .м дърва за огрев.

Дирекциите на природни паркове през изминалата седмица организираха и проведоха с ученици посещения, интерактивни игри, занимания за разделно събиране на отпадъци, разходки по екопътеки и др. Експерти от Природен парк “Странджа”  съвместно с ученици от Руската гимназия в гр. Бургас поставиха табла със закачливи послания, изписани от учащите, с цел опазване парка. 

На територията на природните паркове бяха опреснени туристически маркировки, подменени табели по маршрути, извършени са кастрене на храсти, косене и почистване на площи. 

Служителите на ДПП „Сините камъни“ се погрижиха за две малки таралежчета и едно бебе керкенезче. Две птици, защитени от Закона за биологичното разнообразие и вписани в Червената книга на България - малък креслив орел и осояд, бяха пуснати на свобода в ПП „Златни пясъци“. Те са били лекувани и възстановени в Спасителния център в Зоопарк Варна. В ПП „Странджа“ съвместно с Лесотехническия университет е направен мониторинг на един нехарактерен за Странджа вид кактус - опунция, чието находище се намира в село Бродилово.

Експерти от Дирекцията на Природен парк „Витоша“ участваха в заключителна  пресконференция за представяне на постигнатите резултати по проект CB007.2.32.151 „Екологично образование на младите – мост към устойчивото развитие на трансграничния район“. Пресконференцията се проведе в гр. Перник съвместно със сръбската неправителствена организация „ПЛАНТ“, Фондация „Отворена врата“ – гр. Перник и представители на държавни горски стопанства, Югозападно държавно предприятие, РДГ Кюстендил и др. Участие в мероприятието взеха и експерти от дирекциите на природни паркове „Врачански Балкан“, „Българка“, „Беласица“, „Сините камъни“ и „Рилски манастир“. Присъстващите се запознаха с работа по проекта, чрез изнесена презентация, илюстрираща нагледно основните дейности по проекта и тяхното изпълнение. 

Служители от лесозащитните станции съвместно с представители на Института за гората при БАН извършиха проверки в ТП ДЛС Балчик, Несебър и Видин за определяне на ефекта от проведената от Института за гората биологична борба срещу гъботворката. 

Обследвани са и полезащитни горски пояси от планински ясен в района на: ТП ДГС Добрич и Генерал Тошево и ТП ДЛС Балчик, с повреди в короната над 80%. Събран е биологичен материал за лабораторен анализ и се залагат лепливи пояси за установяване на насекомния вредител - причина за рязкото влошаване на санитарното състояние на дървостоя.  

Продължават лесопатологичните обследвания и лабораторните анализи за установяване на гъбни патогени, отглеждане на насекоми за установяване на тяхната жизненост и плодовитост и др.

От горските семеконтролни станции е извършен контрол, координиране и съгласуване на лесовъдски дейности, при стопанисване на насаждения за семепроизводство. 

Фенологични наблюдения за оценка на цъфтежа на основните дървесни и храстови видове са направени в района на ГСС Пловдив, на територията на ТП ДЛС Граматиково, ДГС Царево, ДЛС Ропотамо, ДГС Ново Паничарево и ОГС Приморско.

Извършени са механичен анализ и отчитане на химичните показатели на почвена проба от ТП ДЛС Дикчан на територията на разсадник „Луковица”.

 
Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.