Напредък по изпълнение на проект „Горите на орела“, резултат на усилена дейност и успешно партньорство

Малкият креслив орел е категоризиран като уязвим вид, съгласно Червената книга на Република България

Проведе се третата изнесена среща на екипа, отговорен за управление и изпълнение на проект „Горите на орела“. Партньорите от Изпълнителна агенция по горите и Българско дружество за защита на птиците направиха анализ на постигнатото и набелязаха предстоящите действия за изпълнение на предвидените по проекта дейности.

Представен бе окончателния вариант на План за действие за Малкия креслив орел, преди предстоящото му обществено обсъждане.

Реализирането на задачите за опазване на вида и неговите местообитания, осигуряване на подходящи и безопасни места за хранене, предотвратяване на безпокойството му по време на размножителния и гнездови период, вземането на яйца и малки и незаконната търговия с тях, проучване и намаляване рисковете, свързани с миграцията на Малкия креслив орел бяха обсъдени и дискутирани от участниците. 

Взе се решение за проучване, популяризиране и подпомагане въвеждането на добри практики, реализирани в отделни горски и ловни стопанства, които дават възможност за генериране на допълнителни приходи и ползи от горите.

Малкият креслив орел е категоризиран като уязвим вид, съгласно Червената книга на Република България.

Той е включен в Конвенциите за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания,  мигриращите видове, по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора, в Директива на Европейския парламент и на Съвета, относно опазването на дивите птици и техните местообитания и др. Съгласно тях страната ни се задължава да полага усилия: за поддържане и адаптиране на популациите на вида; за опазване и възстановяване на ключовите му местообитания и да свежда до минимум застрашаващите фактори и тези, които затрудняват миграцията му; да предотвратява дейности, свързани с незаконната търговия с вида.

Редица страни са предприели действия за опазване и увеличаване популацията на Малкия креслив орел. Споделянето на опита и приемането на съвместни действия ще са главните цели на предстоящата в средата на месец октомври Международна конференция, на която страната ни е домакин. 

 
 
Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.